Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Διεθνής συνεργασία

Σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας για την ασφάλεια στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στην Πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Υγειονομική Ασφάλεια  (GHSI) – μια διεθνή εταιρική σχέση για την προώθηση της ετοιμότητας και της αντίδρασης στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Από κοινού με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χαράσσει έναν χάρτη πορείας για συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: