Подготвеност и реакция

Международно сътрудничество

На световно равнище ЕС си сътрудничи с международните участници по въпроси, свързани със здравната сигурност. Като член на Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI), Европейската комисия работи в тясно сътрудничество със СЗО и страните от „Г-7+“ (САЩ, Канада, Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Япония и Мексико) за създаване на ефективна и добре организирана глобална стратегия за готовност и ответна реакция на евентуални заплахи за здравето.

Глобална инициатива за здравна сигурност

Глобалната инициатива за здравна сигурност (GHSI) бе създадена през ноември 2001 г. под ръководството на бившето министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ. Въпреки че само четири държави от ЕС официално са членове на GHSI, членството на Европейската комисия гарантира, че резултатите от дискусиите в рамките на инициативата се съобщават на всички държави от ЕС чрез неговия Комитет за здравна сигурност.

Министерският форум на GHSI заседава ежегодно с участието на министри и секретари от страните от „Г-7+“ и комисаря по въпросите на здравеопазването (Европейска комисия). Световната здравна организация (СЗО) също участва като технически консултант.

Постижения на GHSI

  • По-добра готовност и по-добро реагиране в случай на вариола
  • Подобряване на международната комуникация и управление на кризи
  • Изпробване и повишаване на лабораторния капацитет
  • Подобряване (в световен мащаб) на подготвеността и реакцията при грипна пандемия
  • Готовност за химични и радиологични заплахи

Заедно със Световната здравна организация Комисията разработва пътна карта за съвместна работа по: