Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Международно сътрудничество

В международен план Комисията активно развива и укрепва отношенията и сътрудничеството в областта на здравната сигурност.

Тя е член на Глобалната инициатива за здравна сигурност  – международно партньорство за подобряване на подготвеността и отговора в областта на общественото здраве.

Със Световната здравна организация Комисията разработва пътна карта за съвместна работа по: