Pripravenosť a reakcia

Ohrozenie verejného zdravia – plánovanie všeobecnej pripravenosti

Činnosť EÚ v oblasti všeobecnej pripravenosti na krízové situácie, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie, sa sústredí na poskytovanie poradenstva pre orgány členských štátov. EÚ sa navyše snaží zabezpečiť, aby sa v národných plánoch zohľadňovala celoeurópska dimenzia, nakoľko právne predpisy EÚ môžu mať na tieto plány významný vplyv.

Stratégia na úrovni EÚ:

  • tvorí základ prípravy vnútroštátnych plánov, ktoré obsahujú všeobecné opatrenia pre prípad rôznych typov ohrození zdravia, akými sú napríklad predvídateľné situácie (pandemická chrípka, nehody alebo prírodné javy) alebo nepredvídateľné ohrozenia (zámerné skutky, nehody alebo prírodné katastrofy vrátane zámerného použitia alebo náhodného úniku biologických (epidémie typu SARS), chemických, fyzikálnych, rádiologických alebo jadrových materiálov);
  • pomáha zaistiť interoperabilitu vnútroštátnych plánov prostredníctvom koordinačných mechanizmov, analýzy a komunikačných nástrojov.

Plánovanie všeobecnej pripravenosti

Plán Komisie o všeobecnej pripravenosti z novembra 2005 sa zaoberá riešením krízových situácií v oblasti verejného zdravia a mimoriadnymi situáciami, ktoré majú alebo môžu mať dosah na verejné zdravie vo viac ako jednom členskom štáte. Plán, ktorý obsahuje hlavné zásady , predstavuje základ, na ktorom môžu členské štáty postaviť svoje vlastné všeobecné alebo špecifické plány.

Pozri aj technické pokyny , v ktorých sú uvedené odporúčania a kontrolné zoznamy. Tento dokument sa priebežne aktualizuje a posledné zmeny boli vykonané v decembri 2009.

Školenia a cvičenia

Pracovníci Komisie sa pravidelne zúčastňujú školení, aby boli pripravení na krízové situácie.

Komisia taktiež organizuje pravidelné cvičenia, ktorých cieľom je otestovať plány pripravenosti vypracované na úrovni jednotlivých členských štátov a EÚ. Overuje sa najmä schopnosť vnútroštátnych orgánov a inštitúcií spolupracovať navzájom a s Komisiou a schopnosť výmeny informácií v prípade rýchlo sa rozvíjajúcej krízovej situácie ohrozujúcej verejné zdravie a dotýkajúcej sa kompetencie viacerých rezortov.

Modelovanie

Matematické modely sa využívajú pri analýze šírenia a kontroly nebezpečných látok alebo situácií a pomáhajú príslušným orgánom prijať adekvátne opatrenia v oblasti pripravenosti a prevencie.

Spoločné výskumné stredisko EÚ (JRC) využíva takéto modely na posúdenie dosahu epidémií a pandémií infekčných chorôb na verejné zdravie, uvoľnenia a rozšírenia chemických, rádiologických a jadrových látok a zmien klímy na verejné zdravie.

Sieť sprostredkovateľov Výboru pre zdravotnú bezpečnosť

Výbor pre zdravotnú bezpečnosť disponuje sieťou sprostredkovateľov, ktorej členmi sú špecializovaní sprostredkovatelia z Komisie, agentúr EÚ a vnútroštátnych orgánov zodpovedných za krízový manažment. Sieť slúži ako nástroj na výmenu skúseností a osvedčených postupov v oblasti zdravotných rizík a krízovej komunikácie.