Gotowość i reagowanie

Ogólne planowanie gotowości na wypadek zagrożeń dla zdrowia publicznego

Działania UE w zakresie ogólnego przygotowania na wypadek zagrożeń dla zdrowia publicznego koncentrują się na udzielaniu porad władzom krajowym oraz czuwaniu nad tym, by plany awaryjne poszczególnych krajów uwzględniały wymiar europejski, ponieważ prawo UE może mieć na nie wpływ w wielu dziedzinach.

Strategia na szczeblu UE:

  • stanowi podstawę do opracowania krajowych planów na wypadek różnych rodzajów zagrożeń dla zdrowia – zarówno tych, które można przewidzieć (np. pandemia grypy, wypadki i katastrofy naturalne), jak i tych niespodziewanych, takich jak zamierzone ataki, wypadki lub katastrofy naturalne, czy też zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (np. epidemia SARS)
  • pomaga zapewnić współdziałanie planów krajowych – poprzez mechanizmy koordynacji, analizy i informowania.

Ogólne planowanie gotowości

W komunikacie Komisji w sprawie ogólnego planowania gotowości na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego (listopad 2005 r.) poruszono kwestie zagrożeń dla zdrowia publicznego i sytuacji nadzwyczajnych, które mają lub mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne w więcej niż jednym kraju UE. Komunikat podkreśla podstawowe problemy , które należy rozwiązać, a także ma pomóc władzom krajowym w opracowywaniu własnych ogólnych lub szczegółowych planów awaryjnych.

Warto również zapoznać się ze wskazówkami technicznymi dotyczącymi ogólnego planowania gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia publicznego , w których przedstawiono zalecenia dotyczące kroków, jakie należy podjąć. Dokument ten zaktualizowano w grudniu 2009 r. Kolejne aktualizacje będą przeprowadzane w miarę potrzeb.

Szkolenia i ćwiczenia

Pracownicy Komisji regularnie odbywają szkolenia przygotowujące ich do działań w sytuacjach kryzysowych.

Komisja organizuje również regularne ćwiczenia sprawdzające unijne i krajowe plany gotowości. W szczególności kontroluje się, czy władze i instytucje krajowe są w stanie współpracować z Komisją i między sobą w celu wymiany informacji w sytuacjach szybko rozwijających się zagrożeń dla zdrowia, za które odpowiadają różne organy.

Modele

Modele matematyczne są wykorzystywane do analizy rozprzestrzeniania się i kontroli niebezpiecznych substancji / rozwoju sytuacji kryzysowych. Mają one również pomóc osobom podejmującym decyzje w odpowiednich przygotowaniach i zastosowaniu właściwych środków zapobiegawczych.

Wspólne Centrum Badawcze UE (WCB) stosuje takie modele w celu oceny wpływu epidemii i pandemii chorób zakaźnych na zdrowie publiczne, rozprzestrzeniania się substancji chemicznych, radiologicznych i jądrowych oraz skutków w postaci zmian klimatycznych.

Sieć informacyjna Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia

Komitet Bezpieczeństwa Zdrowia dysponuje siecią informacyjną, która skupia specjalistów w dziedzinie komunikacji z Komisji, agencji UE i krajowych organów zarządzania ryzykiem, i która ma na celu wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie zagrożeń dla zdrowia oraz informowania w sytuacjach kryzysowych.