Sagatavotība un reakcija

Kā tiek plānota vispārējā sagatavotība sabiedrības veselības apdraudējumu gadījumā

Lai vispārēji sagatavotos sabiedrības veselības aizsardzībai, ES konsultē dalībvalstu iestādes un nodrošina, lai tās savos ārkārtas situācijām paredzētajos plānos iekļautu ES dimensiju, jo ES tiesību akti var tās ietekmēt visdažādākajās jomās.

Stratēģija ES līmenī:

  • ir dalībvalstu plānu izstrādes pamats, kas palīdz sagatavoties būtībā atšķirīgajiem veselības apdraudējumiem, proti, paredzamajiem (piemēram, pandēmiskā gripa, negadījumi, dabas katastrofas) un neparedzamajiem (piemēram, ārkārtas situācijas, kas izraisītas ļaunprātīgi vai kas radušās avāriju vai dabas katastrofu dēļ, arī bioloģisko, ķīmisko, fizikālo vai radioaktīvo vielu izplatīšanas rezultātā. Tāda bija, piemēram, SARS izraisītā epidēmija);
  • palīdz panākt, lai dalībvalstu plāni būtu savstarpēji savietojami — ar koordinācijas mehānismiem, analīzi un komunikācijas rīkiem.

Vispārējās sagatavotības plānošana

Komisijas paziņojumā par vispārējās sagatavotības plānošanu (2005. gada novembris) ir runāts par sabiedrības veselības apdraudējumiem un ārkārtas situācijām, kas skar vai var skart sabiedrības veselību vairākās ES dalībvalstīs. Tas noder par pamatu, uz kā dalībvalstu iestādes var būvēt savus vispārējos vai atsevišķai slimībai paredzētos plānus, izceļot pamata elementus , kuriem jāpievērš uzmanība.

Sk. arī tehniskos norādījumus , tostarp ieteikumus un kontrolsarakstus. Šo dokumentu atjaunināja 2009. gada decembrī, un to neuzskata par galīgu, bet to var atjaunināt, kad vajadzīgs.

Mācības

Komisijas personāls regulāri iziet mācības, lai sagatavotos krīzes situācijai.

Komisija arī regulāri organizē mācību operācijas, lai izmēģinātu, kā darbojas ES un dalībvalstu sagatavotības plāni, it īpaši to, vai dalībvalstu iestādes spēj sadarboties ar Komisiju un cita ar citu, lai dalītos informācijā, strauji attīstoties krīzei, kas apdraud veselību un skar dažādas kompetences jomas.

Modelēšana

Lai analizētu bīstamu vielu un situāciju izplatību un kontroli un lai palīdzētu pieņemt lēmumus par piemērotiem sagatavošanās un profilakses pasākumiem, tiek izmantoti matemātiskie modeļi.

ES Kopīgais Pētniecības centrs šādus modeļus izmanto, lai novērtētu, kā sabiedrības veselību ietekmē infekcijas slimību epidēmijas un pandēmijas, ķimikāliju un radioaktīvo vielu izplatība un klimata pārmaiņu sekas.

Par saziņu atbildīgo Veselības aizsardzības komitejas locekļu tīkls

Veselības aizsardzības komitejai ir kontaktpersonu tīkls, kurā piedalās saziņas speciālisti no Komisijas, ES aģentūrām un valstu riska vadības iestādēm, lai dalītos pieredzē un paraugpraksē attiecībā uz saziņu veselības apdraudējumu un krīzes situācijās.