Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Kansanterveydellisiä hätätilanteita koskevat yleiset valmiussuunnitelmat

Yleisen kansanterveyttä koskevan varautumisen alalla EU-toimet keskittyvät kansallisten viranomaisten opastukseen sekä sen varmistamiseen, että EU-tason ulottuvuus on mukana kansallisissa hätäsuunnitelmissa. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että niihin voi vaikuttaa useiden alojen EU-lainsäädäntö.

EU-tason strategian avulla

  • muodostetaan perusta sellaisten kansallisten suunnitelmien kehittämiselle, joilla vastataan yleisellä tasolla erityyppisiin terveysuhkiin: odotettavissa oleviin (kuten influenssapandemiaan, onnettomuuksiin ja luonnonmullistuksiin) ja odottamattomiin (kuten hätätilanteisiin, jotka liittyvät tahalliseen toimintaan, onnettomuuksiin ja luonnonmullistuksiin sekä myös biologisiin, kemiallisiin, fysikaalisiin tai radioaktiivisiin tekijöihin; esimerkkinä SARS-tyyppinen epidemia)
  • huolehditaan kansallisten suunnitelmien yhteensopivuudesta analysointi- ja viestintävälineiden sekä koordinaatiomekanismien avulla.

Yleiset valmiussuunnitelmat

Komission yleisessä valmiussuunnitelmassa (marraskuu 2005) käsitellään kansanterveydellisiä uhkia ja hätätilanteita, jotka varmasti tai todennäköisesti vaikuttaisivat kansanterveyteen useammassa kuin yhdessä EU-maassa. Valmiussuunnitelma on pohja, jolle kansalliset viranomaiset voivat laatia omat yleiset tai tiettyä sairautta koskevat suunnitelmansa ja korostaa kunkin maan kannalta tärkeimpiä  huomioon otettavia tekijöitä.

Suosituksia ja tarkistuslistoja sisältävä tekninen ohjekirja  päivitettiin joulukuussa 2009, ja sitä ajanmukaistetaan tarpeen mukaan.

Koulutus ja harjoitukset

Komission henkilökunnalle järjestetään säännöllisesti koulutusta, kuinka toimia kriisitilanteissa.

Komissio järjestää myös säännöllisiä harjoituksia, joilla testataan EU:n ja kansallisen tason valmiussuunnitelmia – erityisesti sitä, kykenevätkö kansalliset viranomaiset ja laitokset toimimaan yhteistyössä komission ja toistensa kanssa ja jakamaan tietoa nopeasti kehittyvän, eri osastojen vastuualueet ylittävän terveysuhan aikana.

Mallintaminen

Matemaattisten mallien avulla tutkitaan vaarallisten aineiden ja tilanteiden leviämistä ja rajoittamista. Mallintaminen auttaa päättäjiä myös varautumis- ja ehkäisytoimien valinnassa.

EU:n yhteisessä tutkimuskeskuksessa (YTK) kyseisiä malleja sovelletaan arvioitaessa kansanterveydellisiä vaikutuksia, jotka johtuvat tartuntatautiepidemioista ja -pandemioista, kemikaalien ja radioaktiivisten aineiden leviämisestä sekä ilmastonmuutoksen seurauksista.

Terveysturvakomitean tiedotusverkosto

Terveysturvakomiteaan kuuluu tiedotusverkosto, jossa komission, EU:n virastojen ja kansallisten riskinhallintaviranomaisten tiedottamisesta vastaavat henkilöt vaihtavat terveysriski- ja kriisiviestintää koskevia kokemuksia ja tietoa parhaista toimintatavoista.