Valmisolek ja reageerimine

Üldise valmisoleku planeerimine ohtude puhul rahvatervisele

ELi meetmed üldiseks valmisolekuks rahvatervise valdkonnas keskenduvad riikide ametiasutuste nõustamisele ning selle tagamisele, et nad lisaksid oma hädaolukorra lahendamise plaanidesse ka ELi mõõtme, sest mitmes valdkonnas võivad ELi õigusaktid mõjutada ka neid.

ELi tasandi strateegia olemasolu:

  • loob aluse selliste riiklike kavade väljatöötamisele, mis on suunatud erinevatele tervisohtudele – ette teada olevad terviseohud (nt gripipandeemiad, õnnetused ja looduslikud nähtused) ning ootamatud terviseohud (nt tahtlike tegudega seotud hädaolukorrad, õnnetused või loodusõnnetused, sealhulgas bioloogiliste, keemiliste, füüsikaliste või kiirguslike ja tuumaosakeste olemasolu (nt SARSi tüüpi epideemia));
  • aitab tagada riiklike kavade koostoimimist koordinatsioonimehhanismide, analüüside ja kommunikatsioonivahendite kaudu.

Üldise valmisoleku planeerimine

Euroopa Komisjoni üldise valmisoleku planeerimine (november 2005) on suunatud nendele rahvatervist ähvardavatele ohtudele ja hädaolukordadele, mis avaldavad või võivad rahvatervisele tõenäoliselt mõju avaldada rohkem kui ühes ELi liikmesriigis. See loob aluse, millele riiklikud ametiasutused saavad rajada oma üldised või haiguspõhised kavad, rõhutades tähelepanu vajavaid peamisi elemente .

Tutvuge ka tehnilise juhenddokumendiga , mis sisaldab soovitusi ja kontrollnimekirju. Kõnealust dokumenti ajakohastati 2009. aasta detsembris ning seda käsitatakse muutuva dokumendina, mida vajaduse korral ajakohastatakse.

Koolitused ja õppused

Komisjoni personal läbib korrapäraselt koolitusi, et olla valmis kriisiolukorras tegutsema.

Samuti korraldab komisjon korrapäraselt õppusi, et kontrollida ELi ja riiklikke valmisolekukavasid. Eelkõige kontrollitakse seda, kas riiklikud ametiasutused ja institutsioonid saavad töötada koos komisjoni ning üksteisega, jagades teavet kiiresti muutuva terviseohu korral, mis hõlmab paljude osakondade kohustusi.

Modelleerimine

Ohtlike osakeste/olukordade leviku ja kontrolli analüüsimiseks kasutatakse matemaatilisi mudeleid ning aidatakse otsuste tegijatel võtta piisavaid valmisoleku- ja ennetusmeetmeid.

ELi Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) kohaldab selliseid mudeleid selleks, et hinnata nakkushaiguste epideemiate ja pandeemiate mõju rahvatervisele, kemikaalide ning kiirgus- ja tuumaosakeste levikut ning kliimamuutuste mõju.

Terviseohutuse komitee sidevõrk

Terviseohutuse komiteel on sidevõrk, mis toob kokku Euroopa Komisjoni, ELi ametite ning riskijuhtimisega tegelevate riiklike asutuste asjaomased spetsialistid, et vahetada kogemusi ning parimaid tavasid terviseohtude ja kriisiga seotud teabevahetuse puhul.