Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Σχεδιασμός γενικής ετοιμότητας για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημόσιας υγείας

Τα μέτρα της ΕΕ όσον αφορά τη γενική ετοιμότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας εστιάζουν στην παροχή συμβουλών στις εθνικές αρχές και στη συνεκτίμηση της ευρωπαϊκής διάστασης στα σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς το δίκαιο της ΕΕ σε πολλούς τομείς ενδέχεται να τα επηρεάζει.

Με την ύπαρξη στρατηγικής σε επίπεδο ΕΕ επιτυγχάνονται τα εξής:

  • παρέχεται η βάση για την ανάπτυξη εθνικών σχεδίων σχετικά με τη γενική αντιμετώπιση διαφόρων ειδών απειλών κατά της υγείας, για παράδειγμα αναμενόμενων απειλών (όπως πανδημία γρίπης, ατυχήματα και φυσικά φαινόμενα) και μη αναμενόμενων απειλών, όπως έκτακτων αναγκών που οφείλονται σε εσκεμμένες ενέργειες, ατυχήματα ή φυσικά φαινόμενα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χημικοί, βιολογικοί και ραδιοπυρηνικοί παράγοντες (π.χ. επιδημίες τύπου SARS).
  • διευκολύνεται η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των εθνικών σχεδίων, μέσω συντονιστικών μηχανισμών και εργαλείων ανάλυσης και επικοινωνίας.

Σχεδιασμός γενικής ετοιμότητας

Ο σχεδιασμός γενικής ετοιμότητας της Επιτροπής (Νοέμβριος 2005) αφορά τις απειλές κατά της δημόσιας υγείας και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες επηρεάζουν τη δημόσια υγεία σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη της ΕΕ. Εξασφαλίζει τη βάση επί της οποίας οι εθνικές αρχές μπορούν να διαμορφώσουν τα γενικά τους σχέδια ή εκείνα που αφορούν συγκεκριμένα νοσήματα, και υπογραμμίζει τα κύρια στοιχεία  που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

Στο έγγραφο τεχνικών οδηγιών  θα βρείτε επίσης συστάσεις και πίνακες με σημεία ελέγχου. Το έγγραφο αυτό, το οποίο θεωρείται ως έγγραφο που βρίσκεται σε εξέλιξη και επικαιροποιείται όταν χρειάζεται, ενημερώθηκε τον Δεκέμβριο 2009.

Επιμόρφωση και ασκήσεις

Το προσωπικό της Επιτροπής παρακολουθεί τακτικά επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να είναι έτοιμο να δράσει σε περίπτωση κρίσης.

Η Επιτροπή διοργανώνει επίσης τακτικές ασκήσεις για να δοκιμάσει τα σχέδια ετοιμότητας της ΕΕ και των κρατών μελών, ιδίως όταν οι εθνικές αρχές και τα θεσμικά όργανα μπορούν να συνεργαστούν τόσο με την Επιτροπή όσο και μεταξύ τους και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με ταχέως αναπτυσσόμενη απειλή κατά της υγείας, που άπτεται της αρμοδιότητας διαφόρων υπηρεσιών.

Δημιουργία μοντέλων

Για να αναλύεται η εξάπλωση και ο έλεγχος επικίνδυνων παραγόντων / καταστάσεων και να διευκολύνονται οι ιθύνοντες στη λήψη των κατάλληλων μέτρων ετοιμότητας και πρόληψης, χρησιμοποιούνται μαθηματικά μοντέλα.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ εφαρμόζει τέτοια μοντέλα για να αξιολογεί τις επιπτώσεις επιδημιών και πανδημιών λοιμωδών νοσημάτων στη δημόσια υγεία, την εξάπλωση χημικών και ραδιοπυρηνικών παραγόντων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Δίκτυο επικοινωνίας της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας

Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας διαθέτει δίκτυο επικοινωνίας το οποίο απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, των οργανισμών της ΕΕ και των εθνικών αρχών διαχείρισης κινδύνων, οι οποίοι ανταλλάσσουν εμπειρίες και καλές πρακτικές για κινδύνους που απειλούν την υγεία καθώς και για τους χειρισμούς σε καταστάσεις κρίσης.