Připravenost a reakce

Plány všeobecné připravenosti na krizové situace v oblasti veřejného zdraví

Činnost EU na poli všeobecné připravenosti v oblasti veřejného zdraví se zaměřuje na poskytování poradenství orgánům členských států a na zajišťování toho, aby do svých pohotovostních plánů začlenily evropský rozměr, protože se jich mohou v mnoha oblastech dotýkat právní předpisy EU.

Strategie na úrovni EU:

  • Je východiskem pro přípravu plánů jednotlivých členských států, které mají poskytnout všeobecný rámec pro různé typy ohrožení zdraví – jak pro ohrožení předvídatelná (např. pandemie chřipky, nehody a přírodní katastrofy) tak nepředvídatelná způsobená např. úmyslnými činy, nehodami nebo přírodními jevy, včetně chemických, biologických, fyzikálních, radiologických a jaderných činitelů (např. epidemie typu SARS).
  • Pomáhá prostřednictvím mechanismů koordinace a analytických a komunikačních nástrojů zajistit interoperabilitu plánů členských států.

Plány všeobecné připravenosti

Plán Komise ohledně všeobecné připravenosti z listopadu 2005 se zabývá řešením hrozeb a krizových situací v oblasti ochrany veřejného zdraví, které postihují nebo by mohly postihnout více zemí EU. Plán slouží jako základ, na němž mohou orgány členských států postavit své vlastní všeobecné či specifické plány, a zdůrazňuje hlavní prvky , na které je třeba se zaměřit.

Viz také technické pokyny , které obsahují konkrétní doporučení a kontrolní seznamy. Pokyny jsou živým dokumentem, který je v případě potřeby aktualizován (naposledy v prosinci 2009).

Školení a cvičení

Pracovníci Komise pravidelně procházejí školením, díky čemuž jsou na případné krizové situace dobře připraveni.

Komise rovněž pořádá pravidelná cvičení, která testují plány připravenosti Unie i členských států, a zejména to, zda jsou orgány a instituce členských států schopny spolupracovat s Komisí i mezi sebou a sdílet informace v průběhu rychle se vyvíjející krizové situace spadající do působnosti různých rezortů.

Modelování

Při analýze šíření nebezpečných činitelů či situací a ke kontrole nad nimi se využívají matematické modely. Pomáhají odpovědným osobám činit adekvátní opatření z hlediska připravenosti a prevence.

Společné výzkumné středisko EU (JRC) tyto modely využívá k posuzování dopadu epidemií a pandemií infekčních chorob, účinků chemických, radioaktivních a jaderných látek a změny klimatu na veřejné zdraví.

Síť zprostředkovatelů Výboru pro zdravotní bezpečnost

Výbor pro zdravotní bezpečnost má síť komunikátorů, která spojuje specialisty Komise, agentur EU a vnitrostátních orgánů pro řízení rizik, kteří si díky této platformě mohou vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy z oblasti zdravotních rizik a krizové komunikace.