Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Обща подготвеност за справяне със заплахи за общественото здраве

Действията на ЕС по отношение на общата подготвеност в сферата на общественото здраве са насочени към съветване на националните власти и гарантиране, че те включват европейското измерение в своите планове за извънредни ситуации, тъй като правото на Съюза в множество области може да окаже въздействие върху тях.

Наличието на стратегия на равнище ЕС:

  • осигурява основа за изготвяне на национални планове за реакция на най-различни видове заплахи за здравето – очаквани (например грипна пандемия, инциденти и природни явления) или неочаквани, например извънредни ситуации, свързани с умишлени действия, инциденти или природни явления, включително с биологични, химични, физични, радиологични или ядрени агенти (например епидемия от ТОРС).
  • помага за постигането на оперативна съвместимост на националните планове – механизми за координация, средства за комуникация и анализ.

Планиране на общата подготвеност

В съобщението на Комисията относно планирането на общата подготвеност (ноември 2005 г.) се разглеждат заплахите и извънредните ситуации, които засягат или биха могли да засегнат общественото здраве в повече от една страна от ЕС. То представлява основа, която националните органи могат да използват за създаване на свои собствени общи или свързани с определена болест планове, като в него се посочват основните елементи , които трябва да бъдат включени.

Вижте и техническите насоки , съдържащи препоръки и контролни списъци. Те бяха осъвременени през декември 2009 г. и се разглеждат като „жив“ документ, който се актуализира, когато е необходимо.

Обучение и учения

Служителите на Комисията се обучават редовно, за да са подготвени за действие в случай на криза.

Комисията също така организира редовни учения за проверка на националните и европейските планове за подготвеност, особено за да се установи дали националните власти и институции са способни да работят съвместно с Комисията и помежду си за обмен на информация по време на бързо развиваща се заплаха за здравето, попадаща в сферата на действие на различни органи.

Моделиране

За анализ на разпространението и контрола на опасни агенти/ситуации и за подпомагане на отговорните лица при вземането на мерки за подготвеност и превенция се използват математически модели.

Съвместният изследователски център (JRC) на ЕС използва подобни модели за оценка на въздействието на епидемии и пандемии от заразни болести, разпространението на химически вещества и радиологични и ядрени агенти и последствията от изменението на климата.

Мрежа от специалисти по комуникация към Комитета за здравна сигурност

Към Комитета за здравна сигурност е създадена мрежа от специалисти по комуникация от Комисията, агенциите на ЕС и национални органи с цел обмен на опит и най-добри практики за комуникация при наличието на рискове за здравето и кризи.