Pripravenosť a reakcia

Krízové riadenie

Rámcom na koordináciu plánovania pripravenosti a reakcie s cieľom posilniť kapacity monitorovania, včasného varovania a posúdenia mimoriadnych situácií v oblasti zdravia, ako kapacity v oblasti reakcie predstavuje na úrovni EÚ rozhodnutie 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia. Rozhodnutie:

 • podporuje výmenu najlepších postupov a skúseností s plánovaním pripravenosti a reakcie,
 • poskytuje základ pre vypracovanie národných plánov zameraných na riešenie rôznych druhov ohrozenia zdravia – napríklad pandemickej chrípky alebo iných prípadov spôsobených biologickými alebo neznámymi faktormi, nehôd spôsobených chemickými látkami, prírodných katastrof environmentálneho pôvodu alebo katastrof spôsobených úmyselným konaním,
 • pomáha zabezpečiť interoperabilitu národných plánov prostredníctvom koordinačných mechanizmov, analýzy a komunikačných nástrojov,
 • podporuje vykonávanie základných požiadaviek na kapacity podľa medzinárodných zdravotných predpisov WHO na zistenie, posúdenie, ohlásenie a reakciu pri mimoriadnych udalostiach v oblasti verejného zdravia.

V rámci programu EÚ v oblasti zdravia sa poskytuje podpora prostredníctvom odbornej prípravy a praktických cvičení a zlepšenia výmeny skúseností, usmernení a postupov v jednotlivých krajinách EÚ. Európska komisia organizuje pravidelné cvičenia s cieľom overiť plány pripravenosti EÚ a členských štátov. Umožňuje to zabezpečiť, že národné orgány a inštitúcie sú schopné spolupracovať s Komisiou a medzi sebou pri výmene informácií v prípade rýchlo sa meniacej krízovej situácie.

Posúdenie rizík pre verejné zdravie

V reakcii na vznikajúce cezhraničné ohrozenie zdravia je prvým kľúčovým krokom posúdenie súvisiacich rizík. Rozhodnutím 1082/2013/EÚ o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia sa zavádza koordinovaný mechanizmus posúdenia rizík. Súčasťou mechanizmu je mobilizácia odborných znalostí príslušných inštitúcií EÚ a medzinárodných orgánov s cieľom poskytnúť rozsiahle odborné poradenstvo, ktoré tvorí východisko v procese koordinácie reakcie.

V prvom rade sa závažné cezhraničné ohrozenia zdravia oznamujú prostredníctvom systému včasného varovania a reakcie (EWRS). EWRS je zabezpečený počítačový systém, ktorý umožňuje krajinám EÚ posielať výstrahy o udalostiach s možným dosahom na EÚ, vymieňať si informácie a koordinovať prijaté opatrenia.

Tam, kde je to potrebné na koordináciu reakcie na úrovni EÚ, môže Výbor pre zdravotnú bezpečnosť (HSC)expertná skupina zodpovedná za koordináciu pripravenosti, reakcie a opatrení v oblasti medzinárodnej spolupráce, požiadať Európsku komisiu, aby predložila posúdenie rizika vrátane možných opatrení na ochranu verejného zdravia. Posúdenie rizika vykonávajú tieto agentúry:

Ak je požadované posúdenie rizika úplne alebo čiastočne mimo mandátu agentúr EÚ, Komisia poskytne posúdenie rizika ad hoc. Napríklad Vedecký výbor pre zdravotné, environmentálne a vznikajúce riziká (SCHEER) je poverený predložiť posúdenie rizika pre verejné zdravie v prípade závažných cezhraničných chemických hrozieb.

V posúdení rizík sa v prípade, ak sú k dispozícii, zohľadnia príslušné informácie, ktoré poskytnú iné subjekty – v prípade mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia s medzinárodným rozmerom je to najmä Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Koordinácia reakcie

Vnútroštátne orgány krajín EÚ sú povinné informovať Komisiu prostredníctvom systému EWRS najneskôr do 24 hodín po zistení závažného cezhraničného ohrozenia zdravia. Následne Komisia v úzkej spolupráci so všetkými krajinami EÚ zabezpečí, aby bola reakcia zosúladené a dobre koordinovaná. Príkladom koordinácie EÚ v praxi je výskyt ohniska eboly v západnej Afrike.

Na žiadosť Komisie alebo dotknutej krajiny uskutočnia zástupcovia vnútroštátnych zdravotníckych služieb konzultácie v rámci Výboru pre zdravotnú bezpečnosť (HSC) v spojení s Komisiou s cieľom koordinovať:

 • vnútroštátne reakcie na závažné cezhraničné ohrozenie zdravia,
 • komunikáciu o riziku a kríze s verejnosťou a zdravotníckymi pracovníkmi, ktorú je potrebné prispôsobiť potrebám a špecifikám krajiny.

Ak má jedna krajina EÚ v úmysle prijať opatrenia v oblasti verejného zdravia v rámci reakcie na závažné cezhraničné ohrozenie, musí informovať a konzultovať všetky ostatné krajiny EÚ o účele a rozsahu opatrení pred tým, ako ich začne uplatňovať. Toto sa netýka prípadu, ak je potrebné ich okamžité prijatie. V tomto prípade musí o tom bezodkladne informovať ostatné krajiny EÚ a Komisiu.

V prípade závažného cezhraničného ohrozenia zdravia, ktoré presahuje vnútroštátne kapacity reakcie, môže postihnutá krajina EÚ požiadať o pomoc aj iné krajiny EÚ prostredníctvom mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (rozhodnutie 2007/779/ES, Euratom).

Výbor sa stretáva dvakrát do roka na plenárnom zasadnutí, zatiaľ čo ostatné zasadnutia sa zvolávajú podľa potreby. Bleskové správy a zápisnice zo zasadnutí sú verejne dostupné.

Komunikácia týkajúca sa rizika a krízy

Jasné a užitočné informácie a komunikácia s verejnosťou a vnútroštátnymi orgánmi sú nevyhnutnou súčasťou reakcie na krízu. Európska komisia má za cieľ jasne zabezpečiť túto komunikáciu:

 • vytvorením celoeurópskych stratégií pre opatrenia,
 • zlepšením účasti odborníkov na komunikáciu v procese riadenia krízových situácií,
 • posilnením ich spolupráce s pracovníkmi zodpovednými za riadenie rizík a prijímanie rozhodnutí.

Sieť odborníkov na komunikáciu

HSC zriadil sieť odborníkov na komunikáciu, ktorú tvoria odborníci v oblasti riadenia rizík z členských krajín EÚ, Komisie a agentúr EÚ. Títo odborníci sú zodpovední za komunikačnú stránku v prípade zdravotných kríz.

Sieť uľahčuje spoluprácu:

 • počas krízy – zlepšuje výmenu informácií od prvej fázy a koordinuje spoločné stratégie a komunikáciu s verejnosťou,
 • v dlhodobom horizonte – zlepšuje výmenu osvedčených postupov v oblasti komunikácie o zdravotných rizikách/krízach a poskytuje odporúčania na preventívne opatrenia.

V celosvetovom meradle je sieť dôležitým informačným kanálom, ktorý pomáha zabrániť šíreniu globálnych zdravotných hrozieb. EÚ tak môže šíriť informácie rýchlejšie v celosvetovom meradle prostredníctvom spojenia s existujúcimi sieťami odborníkov v oblasti komunikácie v rámci celosvetovej iniciatívy pre zdravotnú bezpečnosť a WHO (medzinárodné zdravotné predpisy).