Pregătire şi reacţie

Gestionarea crizelor

La nivelul UE, Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate oferă un cadru pentru coordonarea capacității de pregătire și a planificării reacției, pentru a consolida capacitățile de monitorizare, de avertizare și evaluare rapidă și reacția la urgențele din domeniul sănătății. Decizia:.

 • sprijină schimbul de bune practici și de experiență în ceea ce privește planificarea pregătirii și reacției
 • furnizează un cadru pentru planurile elaborate la nivel național împotriva diferitor tipuri de amenințări la adresa sănătății (de exemplu, gripa pandemică sau alte situații determinate de agenți biologici sau necunoscuți, accidente cauzate de agenți chimici, evenimente naturale legate de mediu sau acte deliberate)
 • facilitează interoperabilitatea planurilor naționale, furnizând mecanisme de coordonare și analiză și instrumente de comunicare
 • sprijină punerea în aplicare a cerințelor privind capacitățile de bază, pentru ca Regulamentul sanitar internațional al OMS (RSI) să detecteze, să evalueze, să raporteze și să reacționeze la urgențele din domeniul sănătății publice.

În baza programului UE în domeniul sănătății, sprijinul este furnizat prin formare și simulări și prin facilitarea schimbului de experiențe, orientări și proceduri la nivelul țărilor din UE. Comisia Europeană organizează periodic simulări pentru a testa planurile naționale și europene de pregătire. Acest lucru garantează faptul că autoritățile naționale și instituțiile sunt în măsură să lucreze împreună cu Comisia și să facă schimb de informații în cazul unei crize cu evoluție rapidă.

Evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică

Evaluarea riscurilor reprezintă primul pas în reacție la o amenințare transfrontalieră pentru sănătate. Decizia nr. 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate instituie mecanisme coordonate de evaluare a riscurilor. Acest lucru presupune mobilizarea expertizei din partea organismelor europene și internaționale relevante, pentru a furniza consultanță științifică de specialitate în cadrul procesului de coordonare a reacțiilor.

Ca prim pas, amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate sunt notificate prin sistemul de alertă precoce și de reacție (SAPR). SAPR este un sistem computerizat confidențial, care le permite țărilor din Uniunea Europeană să trimită avertizări cu privire la evenimente care ar putea avea impact la nivelul UE, să facă schimb de informații și să își coordoneze reacțiile.

În cazul în care este necesar pentru coordonarea reacției la nivelul UE, Comitetul pentru securitate sanitară (CSS)grupul de experți responsabil pentru coordonarea capacității de pregătire, a reacțiilor și a măsurilor de cooperare pe plan internațional – îi poate cere Comisiei Europene să prezinte o evaluare de risc, inclusiv posibile măsuri de sănătate publică. Evaluarea respectivă se efectuează de către:

În cazul în care evaluarea necesară a riscurilor este total sau parțial în afara mandatelor agențiilor, Comisia furnizează o evaluare ad-hoc a riscurilor. De exemplu, Comitetul pentru riscurile asupra sănătății, mediului și riscuri emergente (SCHEER) este mandatat să furnizeze o evaluare a riscurilor în materie de sănătate publică, în cazul unor amenințări chimice transfrontaliere grave.

Evaluarea riscurilor ține seama de informațiile relevante, dacă acestea sunt disponibile, furnizate de alte entități, în special de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în cazul unei urgențe de sănătate publică de importanță internațională.

Coordonarea reacției

Autoritățile naționale din UE sunt obligate să notifice Comisia prin intermediul SAPR nu mai târziu de 24 de ore de la detectarea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate. Apoi Comisia colaborează îndeaproape cu toate statele membre UE pentru a asigura o reacție coerentă și bine coordonată. Un exemplu de coordonare la nivelul UE este epidemia de Ebola din Africa de Vest.

La solicitarea Comisiei sau a țării afectate, reprezentații naționali ai serviciilor de sănătate se consultă în cadrul CSS, în colaborare cu Comisia, pentru a coordona:

 • reacțiile naționale la amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate
 • comunicarea privind riscurile și criza, pentru ca populația și personalul medico-sanitar să se adapteze la nevoile și specificul național.

O țară din UE care intenționează să adopte măsuri de sănătate publică pentru combaterea unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate trebuie, înainte de aplicarea respectivelor măsuri, să informeze și să consulte celelalte state membre cu privire la natura, scopul și domeniul de aplicare al măsurilor, cu excepția cazului în care este esențială adoptarea imediată a măsurilor. În acest caz, trebuie să informeze imediat celelalte state membre și Comisia.

În cazul unei amenințări transfrontaliere grave pentru sănătate care depășește capacitățile naționale de reacție, statul membru afectat poate, de asemenea, solicita asistență de la alte state membre prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Comunității instituit prin Decizia 2007/779/CE, Euratom.

CSS se întrunește de două ori pe an pentru ședința plenară, iar celelalte reuniuni sunt planificate pe o bază ad hoc. Rapoartele și procesele verbale ale reuniunilor sunt puse la dispoziția publicului.

Comunicarea în situații de risc și de criză

Informarea clară și eficientă a publicului și a autorităților naționale reprezintă un element crucial al reacției la situații de criză. Comisia Europeană urmărește să stabilească în mod clar aceste linii de comunicare prin:

 • dezvoltarea unor strategii de acțiune la nivelul UE
 • o mai bună integrare a comunicatorilor în procesul de gestionare a crizelor
 • consolidarea cooperării acestora cu factorii de decizie și responsabilii cu gestionarea riscurilor.

Rețeaua comunicatorilor

CSS a creat o rețea de comunicatori care reunește experți în gestionarea riscurilor din statele membre, Comisia și agențiile UE care iau inițiativa în ceea ce privește aspectele legate de comunicare în cazul unei crize în domeniul sănătății.

Această rețea facilitează cooperarea:

 • pe durata unei crize - prin facilitarea schimbului de informații încă de la început și prin coordonarea strategiilor comune și a transmiterii de mesaje publice
 • pe termen mai lung - prin facilitarea schimbului de bune practici privind riscurile sanitare și comunicarea de criză și prin furnizarea de recomandări pentru măsuri preventive.

La nivel mondial, rețeaua joacă un rol important în limitarea și combaterea amenințărilor globale la adresa sănătății. Aceasta îi permite UE să difuzeze rapid informațiile în întreaga lume, datorită relațiilor stabilite cu alte rețele de responsabili cu comunicarea (în cadrul Inițiativei pentru securitatea sanitară globală) și cu rețeaua OMS (în temeiul Regulamentului sanitar internațional - RSI).