Pasirengimas ir reagavimas

Krizių valdymas

ES lygmeniu Sprendimas 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai yra pasirengimo ir reagavimo koordinavimo pagrindas planuojant didinti ekstremalių sveikatai situacijų stebėsenos, ankstyvojo perspėjimo ir vertimo bei reagavimo į jas pajėgas. Šis sprendimas

 • padeda keistis geriausia praktika ir patirtimi parengties ir atsako veiksmų planavimo srityje;
 • yra pagrindas, kuriuo remiantis rengiami nacionaliniai reagavimo į įvairias grėsmes sveikatai (pvz., gripo pandemiją, kitas dėl biologinių arba nežinomų medžiagų kylančias sveikatos krizes, chemines avarijas, gaivalines nelaimes, tyčia sukeltas grėsmes) planai;
 • padeda užtikrinti nacionalinių planų sąveiką (naudojantis koordinavimo mechanizmais, analizės ir komunikacijos priemonėmis);
 • padeda įgyvendinti pagrindinių ekstremalių visuomenės sveikatai situacijų nustatymo, vertinimo, informavimo ir atsako į jas pajėgumų reikalavimų įgyvendinimą, kaip nustatyta pagal PSO tarptautines sveikatos priežiūros taisykles.

Įgyvendinant ES sveikatos programą, parama teikiama organizuojant mokymus ir pratybas, ES šalims sudarant sąlygas lengviau dalytis patirtimi, gairėmis ir procedūromis. Europos Komisija reguliariai vykdo pratybas, kad būtų išbandyti ES ir nacionaliniai parengties planai. Tai leidžia užtikrinti, kad nacionalinės valdžios institucijos galėtų bendradarbiauti su Komisija ir, kita vertus, dalytis informacija, susidarius sparčiai kintančiai krizinei padėčiai.

Rizikos visuomenės sveikatai vertinimas

Kylant tarpvalstybinio pobūdžio grėsmei sveikatai labai svarbu pirmiausia įvertinti susijusią riziką. Sprendimu 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai nustatyti koordinuoti ES rizikos vertinimo mechanizmai. Pagal šį sprendimą kreipiamasi į atitinkamų ES ir tarptautinių organų ekspertus ir jų prašoma pateikti pagrįstų mokslinių rekomendacijų, padedančių koordinuoti reagavimo į krizes procesą.

Pirmas reagavimo į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes sveikatai etapas yra pranešimas per skubaus įspėjimo ir reagavimo sistemą (SĮRS). SĮRS – tai konfidenciali kompiuterinė sistema, suteikianti ES šalims galimybę siųsti perspėjimus apie įvykius, kurie gali turėti įtakos ES, dalytis informacija ir koordinuoti atsakomuosius veiksmus.

Koordinuojant reagavimą ES lygmeniu, Sveikatos saugumo komitetas (HSC), už pasirengimą, reagavimą ir tarptautinio bendradarbiavimo priemones atsakinga ekspertų grupė, prireikus Europos Komisijos gali paprašyti pateikti rizikos vertinimą, įskaitant galimas sveikatos priežiūros priemones. Rizikos vertinimą atlieka

Kai reikalingas rizikos vertinimas visiškai arba iš dalies nepatenka į ES agentūrų įgaliojimų sritį, Komisija pateikia ad hoc rizikos vertinimą. Pavyzdžiui, Esamų ir naujų pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHEER) įgaliotas teikti rizikos visuomenės sveikatai vertinimus didelių tarpvalstybinių cheminių pavojų atveju.

Rizikos vertinime atsižvelgiama į susijusią informaciją (jeigu ji turima), kurią pateikė kiti subjektai, visų pirma Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos atveju.

Atsako veiksmų koordinavimas

ES nacionalinės valdžios institucijos turi informuoti Komisiją per SĮRS ne vėliau kaip per 24 val. nustačius didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai. Tada Komisija glaudžiai bendradarbiauja su visomis ES šalimis, kad jų reagavimas būtų darnus ir gerai koordinuotas. Vienas iš ES koordinavimo pavyzdžių yra reagavimas į Ebolos viruso protrūkį Vakarų Afrikoje.

Komisijai arba nelaimės ištiktai šaliai paprašius, nacionalinių sveikatos priežiūros tarnybų atstovai konsultuojasi su HSC, palaikydamos ryšius su Komisija, kad suderintų

 • nacionalinius veiksmus reaguojant į dideles tarpvalstybinio pobūdžio grėsmes;
 • informacijos teikimą esant rizikai bei krizės atveju sveikatos priežiūros specialistams, pritaikytą pagal valstybės narės poreikius ir konkrečias aplinkybes.

Tais atvejais, kai reaguodama į didelę tarpvalstybinio pobūdžio grėsmę sveikatai viena ES šalis ketina patvirtinti visuomenės sveikatos priemones; prieš jas patvirtindama ji privalo informuoti kitas valstybes nares ir jas konsultuoti apie tų priemonių tikslą bei apimtį, nebent labai svarbu priemones patvirtinti nedelsiant. Tokiu atveju ji privalo iš karto informuoti kitas ES šalis ir Komisiją.

Didelės tarpvalstybinio pobūdžio grėsmės sveikatai, kuri viršija nacionalinius reagavimo pajėgumus, atveju ES šalis, kuriai kilo tokia grėsmė, gali taip pat prašyti pagalbos iš kitų ES šalių naudodamasi Bendrijos civilinės saugos mechanizmu (Sprendimas 2007/779/EB, Euratomas).

HSC plenariniai posėdžiai vyksta du kartus per metus, kiti posėdžiai planuojami ad hoc pagrindu. Posėdžių skubiosios ataskaitos ir protokolai skelbiami viešai.

Informacijos teikimas kilus rizikai ir krizei

Svarbus atsako į krizę elementas – aiškios informacijos visuomenei ir nacionalinėms valdžios institucijoms teikimas ir veiksminga komunikacija. Europos Komisija siekia aiškiai nustatyti bendravimo kanalus ir tuo tikslu

 • kuria ES masto veiksmų strategijas;
 • deda pastangas, kad į krizių valdymo procesą būtų labiau įtraukiami komunikacijos specialistai;
 • siekia, kad jie glaudžiau bendradarbiautų su asmenimis, atsakingais už sprendimų priėmimą ir rizikos valdymą.

Komunikacijos tinklas

HSC sukūrė komunikacijos tinklą, kuris vienija ES šalių rizikos valdymo ekspertus, Komisijos bei ES agentūrų atstovus ir imasi vadovaujamo vaidmens sveikatos krizių komunikacijos klausimais.

Šis tinklas palengvina bendradarbiavimą

 • krizės metu – sudaro sąlygas nuo pat pradžių lengviau keistis informacija, koordinuoti bendras strategijas ir viešus pranešimus;
 • ilgesniu laikotarpiu – leidžia paprasčiau keistis geriausios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su komunikacija rizikos ir krizės klausimais, teikia rekomendacijas dėl prevencijos priemonių;

apskritai tinklas yra svarbi visuotinių grėsmių sveikatai šalinimo ir švelninimo priemonė. Jis suteikia ES galimybę greitai paskleisti informaciją visame pasaulyje naudojantis ryšiu su komunikacijos tinklais, sukurtais pagal pasaulinę sveikatos saugumo iniciatyvą, ir PSO tinklu, sukurtu pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles.