Pripravenosť a reakcia

Chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie

EÚ koordinuje vnútroštátne politiky, aby ochránila verejnosť pred možným cezhraničným ohrozením vrátane zámerného použitia alebo náhodného úniku chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových materiálov. Komisia navyše vypracovala plány pripravenosti a reakcie na úrovni EÚ.

Čo znamená chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie?

EÚ sa vo svojich plánoch pripravenosti zameriava na všetky možné rizikové situácie bez ohľadu na to, či by boli spôsobené ľudskými alebo prírodnými faktormi. Ide napríklad o úmyselné znečistenie pitnej vody, náhodný únik rádiologických materiálov alebo nové infekčné choroby vrátane pandémií.

Činnosti EÚ

Činnosti v oblasti pripravenosti a reakcie zahŕňajú:

  • opatrenia a stratégie krízového manažmentu;
  • komunikačné systémy, ktoré prepájajú jednotlivé krajiny EÚ;
  • odborné poradenstvo v oblasti prevencie, nakladania s rizikovými materiálmi a ich likvidácie;
  • posúdenie zdravotného rizika;
  • podporu výskumu otázok súvisiacich s chemickými, biologickými, rádiologickými a jadrovými látkami.

Organizačný rámec

Kľúčovým koordinačným orgánom v oblasti bezpečnosti zdravia v EÚ je Výbor pre zdravotnú bezpečnosť, v ktorom majú svojich zástupcov všetky členské štáty. Výbor má tri sekcie: i) chemické, biologické, rádiologické a jadrové ohrozenie, ii) chrípka a iii) všeobecné plány pripravenosti.

Celosvetová iniciatíva za zdravotnú bezpečnosť

Členmi Celosvetovej iniciatívy za zdravotnú bezpečnosť   sú štáty G7, Mexiko a Európska komisia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) má status pozorovateľa.

Iniciatíva slúži ako globálna platforma pre pripravenosť v oblasti zdravotnej bezpečnosti a ako poradný orgán v prípade ohrození zdravia.

Príklady nedávnych udalostí, ktoré súviseli s chemickými, biologickými, rádiologickými alebo jadrovými materiálmi:

  • oceľ kontaminovaná rádioaktívnym izotopom kobalt-60;
  • použitie rádioaktívneho izotopu polónium-210 ako otravy;
  • mlieko kontaminované melamínom;
  • vtáčia chrípka A(H5N1).