Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Химични, биологични, радиологични и ядрени заплахи

ЕС координира националните политики за борба със сериозни трансгранични заплахи за общественото здраве, включително умишлено или аварийно изпускане на химични, биологични, радиологични или ядрени (ХБРЯ) агенти. Съюзът също така изготвя планове за подготвеност и реакция при ХБРЯ заплахи на европейско равнище .

Какво представляват ХБРЯ заплахите?

Подготвеността на ЕС е съсредоточена върху всички видове ХБРЯ опасности – причинени от човек или с естествен произход, случайни или умишлени, например умишлено замърсяване на питейна вода, радиоактивно замърсяване вследствие на авария или поява на нови заразни болести, включително пандемии.

Дейности на ЕС

Дейностите за подготовка и реакция при ХБРЯ заплахи на ниво ЕС включват:

  • мерки и стратегии за управление на кризи
  • свързване на страните от ЕС чрез комуникационни системи
  • експертни съвети за превенция, лечение и смекчаване на последиците
  • оценки на рисковете за здравето
  • насърчаване на научните изследвания по теми, свързани с ХБРЯ заплахи.

Организационна рамка за посрещане на ХБРЯ заплахи в ЕС

Комитетът на ЕС за здравна сигурност, в който участват представители от всички държави от ЕС, е основният орган за координация в областта на здравната сигурност в ЕС. КЗС работи в три направления - ХБРЯ заплахи, грип и планиране на общата подготвеност.

Глобална инициатива за здравна сигурност

Глобалната инициатива за здравна сигурност  е партньорство на страните от Г7, Мексико и Европейската комисия с участието на СЗО като наблюдател.

Тя осигурява платформа за планиране в областта на здравната сигурност в световен мащаб и предоставя съвети по време на извънредни ситуации.

Примери за скорошни ХБРЯ инциденти:

  • замърсяване на неръждаема стомана с кобалт-60
  • използване на полоний-210 като отрова
  • замърсено с меламин мляко
  • птичи грип A(H5N1)