EU Health Policy

Koordinacija zdravstvenih sustava

Zdravstveni sustavi moraju biti pristupačni, učinkoviti i otporni na promjene i izazove budućnosti. Svi se zdravstveni sustavi suočavaju sa sličnim pritiscima razvoja, modernizacije i prilagodbe stalnim promjenama okruženja, što može imati negativan učinak na zdravstvene rashode. Ti pritisci mogu biti posljedica:

  • demografskih promjena (starenje stanovništva)
  • promjena u epidemiologiji (sve veći problem kroničnih bolesti)
  • novih tehnologija (uključujući njihovu interoperabilnost i standardizaciju)
  • jačanja položaja pacijenata
  • nedostatka osoblja
  • neravnomjerne raspodjele zdravstvenih radnika
  • zdravstvenih nejednakosti.

Unija je 2014. pokrenula program koordiniranog djelovanja u cilju poboljšanja učinkovitosti, pristupačnosti i otpornosti zdravstvenih sustava.

Program Unije za učinkovite, pristupačne i otporne zdravstvene sustave

Jačanje učinkovitosti

Povećanje pristupačnosti

Povećanje otpornosti

Ocjenjivanje učinkovitosti zdravstvenih sustava Planiranje zdravstvenog osoblja u EU-u Ocjenjivanje zdravstvenih tehnologija
Sigurnost pacijenata i kvaliteta skrbi Ekonomično korištenje lijekova Zdravstveni informacijski sustav
Integracija skrbi Optimalna provedba Direktive 2011/24 e-zdravstvo

 

Održivost zdravstvenih sustava

Nedvojbeno je da su javno zdravstvo, gospodarsko blagostanje i socijalna kohezija međusobno povezani, ali je istodobno prisutan i osjećaj nesigurnosti u pogledu dugoročne održivosti javnog financiranja.

U programu Unije za koordinaciju zdravstvenih sustava, zajedničkom izvješću Europske komisije i Odbora za ekonomsku politiku iz 2016. o zdravstvenoj skrbi i fiskalnoj održivosti te pratećem izvješću o stanju zdravstva u Uniji nude se različite opcije na razini politika kojima se može odgovoriti na rashodovne pritiske povećanjem učinkovitosti uz istodobno osiguravanje pristupa zdravstvenoj skrbi i njezine učinkovitosti.

Zdravlje u europskom semestru

Učinkovitost, pristupačnost i otpornost nacionalnih zdravstvenih sustava analizira se tijekom cijelog ciklusa europskog semestra, okvira koji se od 2014. koristi za koordinaciju gospodarskih politika Unije. U godišnjem pregledu rasta, koji Komisija objavljuje na početku svakog europskog semestra, naglašava se važnost zdravlja općenito.

Komisija u okviru tog postupka želi dati potporu državama članicama izradom analiza i prognoza te predlaganjem konkretnih mjera za unapređenje reformi. Osim toga pruža i financijsku potporu za jačanje kapaciteta nacionalnih institucija za provedbu reformi u okviru raznih instrumenata za financiranje.

U postupku europskog semestra potiču se i podupiru nacionalne strukturne reforme zdravstvenih sustava. Te se reforme i mjere analiziraju i utvrđuju u izvješćima po državama u okviru europskog semestra i posebnim preporukama za države članice. Od početka europskog semestra otprilike jedna trećina država članica dobila je preporuke povezane sa zdravstvenim sustavom, a Komisija prati njihov napredak u tom području. S obzirom na to da se one odnose na složene zdravstvene reforme, treba ih promatrati u dužem razdoblju.