Sundhedsstrategien

Politik

EU's sundhedsstrategi "Sammen om sundhed" ligger i forlængelse af den generelle Europa 2020-strategi.

Europa 2020 vil gøre EU til en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi og fremme vækst for alle – og det kræver bl.a. en sund befolkning.

Investering i sundhed

Sundhed er ikke kun noget værdifuldt i sig selv, men også en forudsætning for økonomisk fremgang. Hvis vi anvender vores udgifter til sundhed effektivt, kan vi samtidig skabe vækst.

EU må investere rigtigt på sundhedsområdet ved at:

  • investere bedre, men ikke nødvendigvis mere i bæredygtige sundhedssystemer
  • investere i folkesundhed, især gennem programmer om sundhedsfremme
  • investere i sundhedsdækning for at mindske ulighederne og bekæmpe social udstødelse.

Investering i sundhed – Kommissionens arbejdsdokument – offentliggjort i februar 2013 som led i den sociale investeringspakke for vækst og samhørighed.

EU's sundhedsstrategi – nøgletal 

Sammen om sundhed

EU vedtog i 2007 en omfattende strategi, sammen om sundhed , der skal:

  • håndtere de problemer, som medlemslandene står over for, ved at styrke samarbejde og koordinering på tværs af EU
  • supplere de nationale sundhedspolitikker på linje med artikel 168 i traktaten om EU's funktionsmåde.

I 2011 foretog EU-Kommissionen en evaluering af strategien. Man konstaterede, at strategien fungerer som referencepunkt for tiltag i medlemslandene og i EU-regi, og at principperne og målsætningerne fra 2007 vil blive videreført i det kommende årti som led i Europa 2020.

EU's sundhedsstrategi 2008‑2013 – midtvejsevaluering