Folkhälsostrategi

Översikt

EU-länderna har det primära ansvaret för hälso- och sjukvården. EU:s folkhälsopolitik kompletterar de nationella strategierna och sörjer för att hälsoskydd ingår i all EU-politik.

EU:s initiativ för hälso- och sjukvård ska

 • skydda och förbättra EU-invånarnas hälsa
 • bidra till moderniseringen av infrastruktur
 • effektivisera vården i EU.

Strategiska hälsofrågor diskuteras av ländernas myndigheter och kommissionen i högnivågruppen för folkhälsa. EU-institutionerna, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter och andra aktörer bidrar alla till att genomföra EU:s folkhälsostrategi.

EU-kommissionens roll

EU-kommissionen ska stödja EU-ländernas arbete med att skydda och förbättra invånarnas hälsa och se till att hälso- och sjukvårdssystemen är tillgängliga, effektiva och flexibla. Det gör man bland annat genom att

 • föreslå nya lagar
 • bidra med ekonomiskt stöd
 • samordna och underlätta utbyte av bästa praxis mellan EU-länder och hälsoexperter
 • genomföra hälsofrämjande aktiviteter.

Lagstiftning

EU kan anta lagar på folkhälsoområdet enligt EUF-fördraget: artikel 168 (folkhälsa), artikel 114 (tillnärmning av lagstiftning) och artikel 153 (socialpolitik). Det finns bland annat EU-lagar om

Ministerrådet kan också ta fram rekommendationer om folkhälsa för medlemsländerna.

Investera i hälsa

Kommissionen främjar hälsoinvesteringar för att bidra till hållbar tillväxt för alla genom

 • effektiva, tillgängliga och anpassningsbara vårdsystem
 • sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande åtgärder
 • investeringar i vårdutbudet för att utjämna skillnaderna och motverka social utestängning.

Finansieringsprogram

Prioriteringar för 2016–2020

EU:s folkhälsoinsatser handlar framför allt om incitament och samarbete. EU-kommissionen har en viktig rådgivande roll och bidrar med vägledning och verktyg för att hjälpa medlemsländerna att samarbeta och effektivisera sina vårdsystem. Insatserna inriktas på

 • kostnadseffektivitet
 • konkurrenskraft och säkerhet
 • nya globala hot som antibiotikaresistens
 • evidensbaserat beslutsfattande
 • riskfaktorerna för icke-smittsamma sjukdomar
 • vaccinationskampanjer.

Läs mer