Stratégia v oblasti zdravia

Prehľad

Krajiny EÚ nesú primárnu zodpovednosť za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti. Politika EÚ v oblasti zdravia preto slúži na doplnenie vnútroštátnych politík a na zabezpečenie ochrany zdravia vo všetkých politikách EÚ.

Cieľom politík a opatrení EÚ v oblasti verejného zdravia je:

 • chrániť a zlepšovať zdravie občanov EÚ
 • podporovať modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry
 • zlepšiť účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti.

Strategické otázky v oblasti zdravia sú predmetom diskusií zástupcov vnútroštátnych orgánov a Európskej komisie v pracovnej skupine na vysokej úrovni pre verejné zdravie. Inštitúcie EÚ, krajiny, regionálne a miestne úrady a ostatné záujmové skupiny sa spoločne podieľajú na vykonávaní stratégie v oblasti zdravia.

Úloha Európskej komisie

Úlohou Európskej komisie je podporovať úsilie krajín EÚ chrániť a zlepšovať zdravie svojich občanov a zabezpečovať dostupnosť, účinnosť a odolnosť ich systémov zdravotnej starostlivosti. Túto úlohu plní rôznymi prostriedkami, ako napr.:

 • navrhovaním právnych predpisov
 • poskytovaním finančnej podpory
 • koordináciou a uľahčovaním výmeny osvedčených postupov medzi krajinami EÚ a odborníkmi v oblasti zdravia
 • činnosťami v oblasti podpory zdravia.

Právne predpisy

Európska únia môže prijímať právne predpisy v oblasti zdravia na základe týchto článkov Zmluvy o fungovaní Európskej únie: článok 168 (ochrana verejného zdravia), článok 114 (aproximácia práva) a článok 153 (sociálna politika). Oblasti, v ktorých EÚ prijala právne predpisy, zahŕňajú:

Rada Európskej únie môže členským štátom EÚ predložiť aj odporúčania v oblasti verejného zdravia.

Investovanie do zdravia

Komisia podporuje investície do zdravia ako širšie poňaté prostriedky na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Investície majú tieto formy:

 • budovanie účinných, dostupných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti
 • investovanie do zdravia prostredníctvom prevencie chorôb a podpory zdravia
 • podpora všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorá prispieva k zníženiu výskytu nerovností a k boju proti sociálnemu vylúčeniu.

Nástroje na spolufinancovanie

Priority na roky 2016 – 2020

Opatrenia EÚ v oblasti verejného zdravia sa týkajú predovšetkým stimulov a  spolupráce. Európska komisia zohráva dôležitú podpornú úlohu a poskytuje usmernenia a nástroje na podporu spolupráce a na pomoc vnútroštátnym systémom, aby fungovali účinnejšie. Činnosti sa zameriavajú na tieto výzvy:

 • dosahovanie vyššej nákladovej účinnosti
 • konkurencieschopnosť spolu s bezpečnosťou
 • riešenie vznikajúcich globálnych hrozieb, ako je antimikrobiálna rezistencia
 • tvorba politiky založenej na dôkazoch
 • riešenie rizikových faktorov neprenosných chorôb
 • propagácia očkovania.

Súvisiace informácie