Strategia zdrowia

Informacje ogólne

Za organizowanie i zapewnianie świadczeń zdrowotnych i opieki medycznej odpowiedzialne są przede wszystkim państwa członkowskie. W związku z tym polityka zdrowotna UE służy uzupełnieniu polityk krajowych i zapewnieniu ochrony zdrowia we wszystkich obszarach polityki UE.

Polityka i działania UE dotyczące zdrowia publicznego mają na celu:

 • ochronę i poprawę zdrowia obywateli Unii Europejskiej;
 • wspieranie modernizacji infrastruktury ochrony zdrowia;
 • poprawę skuteczności systemów opieki zdrowotnej w Europie.

Strategiczne zagadnienia związane ze zdrowiem są omawiane przez przedstawicieli władz krajowych oraz Komisji Europejskiej w ramach grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zdrowia publicznego. We wdrażaniu strategii UE w dziedzinie zdrowia współuczestniczą instytucje UE, władze państwowe, regionalne i lokalne oraz inne zainteresowane grupy.

Rola Komisji Europejskiej

Rola Komisji Europejskiej polega na wspieraniu starań państw członkowskich, mających na celu ochronę i poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie dostępności, skuteczności i odporności krajowych systemów opieki zdrowotnej. Służą temu różne środki, między innymi:

 • podejmowanie inicjatyw prawodawczych;
 • udzielanie pomocy finansowej;
 • koordynowanie i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi i ekspertami w dziedzinie zdrowia;
 • działania promujące zdrowie.

Prawodawstwo

UE może przyjmować przepisy dotyczące zdrowia na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: art. 168 (ochrona zdrowia publicznego), art. 114 (zbliżanie ustawodawstw) i art. 153 (polityka społeczna). Obszary, w których UE przyjęła akty prawne, obejmują:

Rada Unii Europejskiej może również wydawać zalecenia dotyczące zdrowia publicznego skierowane do państw członkowskich.

Inwestycje w zdrowie

Komisja wspiera inwestowanie w zdrowie jako szerzej zakrojony środek osiągnięcia inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Obejmuje to:

 • wspieranie wydajnych, dostępnych i sprawnie działających systemów opieki zdrowotnej;
 • inwestowanie w zdrowie poprzez zapobieganie chorobom i promocję zdrowia;
 • wspieranie zabezpieczenia zdrowotnego jako sposobu na zmniejszenie nierówności i walkę z wykluczeniem społecznym.

Instrumenty współfinansowania

Priorytety na lata 2016–2020

Działanie UE w dziedzinie zdrowia publicznego wiąże się głównie z środkami zachęty i współpracy. Komisja Europejska odgrywa tu ważną rolę wspomagającą, zapewniając wytyczne i narzędzia służące promowaniu współpracy i wspierające skuteczniejsze działanie krajowych systemów. Działania skupiają się na następujących wyzwaniach:

 • osiągnięcie większej opłacalności;
 • konkurencyjność i bezpieczeństwo;
 • rozwiązywanie pojawiających się nowych zagrożeń globalnych, takich jak odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe;
 • tworzenie polityki opartej na solidnych dowodach;
 • przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób niezakaźnych;
 • promowanie szczepień.

Informacje dodatkowe