Veselības aizsardzības stratēģija

Pārskats

Veselības pakalpojumu un medicīniskās aprūpes organizēšana un nodrošināšana ir ES valstu pienākums. ES veselības politika papildina valstu politiku un nodrošina veselības aizsardzību visā Eiropas Savienībā.

ES īsteno politiku un rīkojas sabiedrības veselības jomā ar mērķi:

 • aizsargāt un uzlabot ES iedzīvotāju veselību,
 • atbalstīt un modernizēt veselības infrastruktūru,
 • uzlabot ES veselības sistēmu efektivitāti.

Dalībvalstu iestāžu pārstāvji un Eiropas Komisija spriež par stratēģiskiem veselības jautājumiem Sabiedrības veselības aizsardzības jautājumu augsta līmeņa darba grupā. Veselības aizsardzības stratēģijas īstenošanā piedalās gan ES iestādes, dalībvalstis, reģionālās un vietējās iestādes, gan citas interešu grupas.

Eiropas Komisijas loma

Eiropas Komisijas uzdevums ir atbalstīt ES valstu pūliņus aizsargāt un uzlabot iedzīvotāju veselību un nodrošināt to veselības sistēmu pieejamību, rezultativitāti un noturību. Tas tiek darīts ar dažādiem līdzekļiem, un to vidū ir šādi:

 • tiesību aktu priekšlikumu ierosināšana,
 • finanšu atbalsta nodrošināšana,
 • labākās prakses apmaiņas starp ES valstīm un veselības ekspertiem koordinēšana un veicināšana,
 • veselības veicināšanas pasākumi.

Tiesību akti

ES var pieņemt tiesību aktus veselības jomā saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, proti, 168. pantu (sabiedrības veselības aizsardzība), 114. pantu (tiesību aktu tuvināšana) un 153. pantu (sociālā politika). Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus, piemēram, šādās jomās:

ES Padome var dalībvalstīm adresēt ieteikumus par sabiedrības veselību.

Ieguldījumi veselībā

Komisija veicina ieguldījumus veselībā, lai panāktu gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tas nozīmē, ka Komisija

 • veicina rezultatīvas, pieejamas un noturīgas veselības aprūpes sistēmas,
 • veic ieguldījumu veselībā ar slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumiem,
 • sekmē veselības aprūpes pieejamību, lai mazinātu nevienlīdzību un risinātu sociālās atstumtības jautājumu.

Līdzfinansēšanas instrumenti

Prioritātes 2016.–2019. g.

ES rīcība sabiedrības veselības jomā ir saistīta galvenokārt ar stimulējošiem un sadarbības pasākumiem. Eiropas Komisija veic atbalsta uzdevumu, sniedzot norādījumus un piedāvājot rīkus, lai sekmētu sadarbību un palīdzētu valstu sistēmām darboties efektīvāk. Galvenā uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:

 • lielākas izmaksu lietderības panākšana,
 • konkurētspēja apvienojumā ar drošību,
 • reaģēšana uz jauniem globāliem apdraudējumiem (piemēram, rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem),
 • uz pierādījumiem balstīta politikas veidošana,
 • neinfekciozu slimību riska faktoru mazināšana,
 • vakcinācijas veicināšana.

Papildu informācija