Sveikatos strategija

Apžvalga

ES šalims tenka pagrindinė atsakomybė organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir medicininę priežiūrą. ES sveikatos politika siekiama papildyti nacionalinę politiką ir užtikrinti, kad į sveikatos apsaugos aspektus būtų atsižvelgiama visose ES politikos srityse.

ES visuomenės sveikatos politika ir veiksmais siekiama:

 • saugoti ir gerinti ES piliečių sveikatą,
 • remti sveikatos priežiūros infrastruktūros modernizavimą,
 • gerinti Europos sveikatos priežiūros sistemų veiksmingumą.

Strateginius sveikatos srities klausimus nacionalinių valdžios institucijų ir Europos Komisijos atstovai aptaria vyresniųjų pareigūnų lygio visuomenės sveikatos darbo grupėje. Prie ES sveikatos strategijos įgyvendinimo prisideda ES institucijos, valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos bei kitos suinteresuotųjų subjektų grupės.

Europos Komisijos vaidmuo

Europos Komisija remia ES šalių pastangas apsaugoti ir gerinti savo piliečių sveikatą ir užtikrinti, kad jų sveikatos priežiūros sistemos būtų prieinamos, efektyvios ir lanksčios. Tai atliekama įvairiomis priemonėmis, pvz.:

 • siūlant teisės aktus,
 • teikiant finansinę paramą,
 • koordinuojant ir lengvinant ES šalių ir sveikatos ekspertų keitimąsi geriausia patirtimi,
 • vykdant sveikatos ugdymo veiklą.

Teisės aktai

ES gali priimti sveikatos srities teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnį (visuomenės sveikatos apsauga, 114 straipsnį (teisės aktų derinimas) ir 153 straipsnį (socialinė politika). ES yra priėmusi teisės aktų šiose srityse:

ES Taryba ES šalims taip pat gali teikti visuomenės sveikatos srities rekomendacijas.

Investicijos į sveikatą

Komisija skatina investicijas į sveikatos sritį, laikydama tai platesnio masto priemone siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Tai gali būti:

 • efektyvių, prieinamų ir lanksčių sveikatos priežiūros sistemų skatinimas,
 • investicijos į sveikatos sritį vykdant ligų prevenciją ir sveikatos ugdymą,
 • sveikatos draudimo skatinimas, kaip būdas mažinti skirtumus sveikatos srityje ir spręsti socialinės atskirties problemas.

Bendro finansavimo priemonės

2016–2020 m. prioritetai

ES veiksmai visuomenės sveikatos srityje iš esmės siejami su paskatomis ir bendradarbiavimo priemonėmis. Europos Komisijai tenka svarbus pagalbininkės vaidmuo – ji teikia gaires ir priemones bendradarbiavimui skatinti ir kad padėtų užtikrinti didesnį nacionalinių sistemų veiksmingumą. Šiais veiksmais visų pirma siekiama:

 • didinti išlaidų efektyvumą,
 • užtikrinti konkurencingumą ir saugą,
 • kovoti su naujomis pasaulinėmis grėsmėmis, pvz., atsparumu antimikrobinėms medžiagoms,
 • formuoti faktais grindžiamą politiką,
 • spręsti problemas, susijusias su neužkrečiamųjų ligų rizikos veiksniais,
 • skatinti skiepijimą.

Susijusi informacija