Terveysstrategia

Yleistä

EU-mailla on päävastuu terveydenhuollon ja sairaanhoidon järjestämisestä. EU:n terveyspolitiikka täydentää kansallisia toimia ja auttaa varmistamaan, että terveyden suojelu huomioidaan kaikessa EU:n politiikassa.

Kansanterveyttä koskevilla EU:n politiikoilla ja toimilla

 • suojellaan ja parannetaan EU:n kansalaisten terveyttä
 • tuetaan terveydenhuoltoinfrastruktuurin uudistamista
 • tehostetaan Euroopan terveydenhuoltojärjestelmiä.

Kansallisten viranomaisten ja Euroopan komission edustajat keskustelevat terveysalan strategisista kysymyksistä kansanterveystyöryhmässä. EU:n terveysstrategian täytäntöönpanoon osallistuvat EU:n toimielimet, EU-maat, alue- ja paikallisviranomaiset ja muut sidosryhmät.

Euroopan komission tehtävä

Euroopan komissio tukee EU-maiden toimia, joilla pyritään suojelemaan ja parantamaan kansalaisten terveyttä sekä varmistamaan terveydenhuoltojärjestelmien saavutettavuus, tehokkuus ja kestävyys. Komissio muun muassa

 • antaa lainsäädäntöehdotuksia
 • antaa taloudellista tukea
 • koordinoi ja helpottaa hyvien käytäntöjen jakamista EU-maiden ja terveysalan asiantuntijoiden välillä
 • toteuttaa terveyttä edistäviä toimia.

Lainsäädäntö

EU voi antaa terveyttä ja terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklan (kansanterveys), 114 artiklan (lainsäädännön lähentäminen) ja 153 artiklan (sosiaalipolitiikka) nojalla. EU on antanut säädöksiä muun muassa seuraavista aiheista:

Lisäksi Euroopan unionin neuvosto voi antaa EU-maille suosituksia kansanterveyskysymyksistä.

Terveysinvestoinnit

Komissio edistää terveysalan investointeja, sillä niillä voidaan tukea älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua. Terveysinvestoinneilla voidaan edistää esimerkiksi seuraavia tavoitteita:

 • tehokkaat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät kaikkien ulottuville
 • sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen
 • kattavat terveydenhuoltojärjestelmät, joiden avulla voidaan vähentää eri väestönosien välisiä terveyseroja ja ehkäistä syrjäytymistä.

Yhteisrahoitusvälineet

Painopisteet vuosina 2016–2020

EU toimii kansanterveyden alalla pääasiassa tarjoamalla kannustimia ja osallistumalla yhteistyötoimiin. Euroopan komissio edistää yhteistyötä ja auttaa EU-maita tehostamaan järjestelmiään antamalla tukea, ohjeita ja välineitä. Toimissa keskitytään seuraaviin haasteisiin:

 • kustannustehokkuuden parantaminen
 • kilpailukyky ja turvallisuus
 • mikrobilääkeresistenssin ja muiden maailmanlaajuisten uhkien torjunta
 • näyttöön perustuva päätöksenteko
 • ei-tarttuvien tautien riskitekijöiden torjunta
 • rokotusten käytön lisääminen.

Lisätietoa