Tervisestrateegia

Ülevaade

Tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamise ning kättesaadavaks tegemise eest vastutavad peamiselt ELi riigid. ELi tervisepoliitika ülesanne on seega täiendada riiklikku poliitikat ning tagada tervisekaitsega arvestamine kõikides ELi poliitikastrateegiates.

ELi poliitika ja meetmete eesmärk rahvatervise valdkonnas on:

 • kaitsta ja parandada inimeste tervist;
 • toetada tervishoiutaristu ajakohastamist;
 • tõhustada Euroopa tervishoiusüsteeme.

Riiklike ametiasutuste ning Euroopa Komisjoni esindajad arutavad strateegilisi terviseprobleeme kõrgetasemelises rahvatervise töörühmas. ELi institutsioonid, riigid, piirkondlikud ja kohalikud ametiasutused ning muud huvirühmad annavad kõik ELi tervisestrateegia rakendamisse oma panuse.

Euroopa Komisjoni roll

Euroopa Komisjon toetab jõupingutusi, mida ELi riigid teevad oma kodanike tervise kaitseks ja parandamiseks ning oma tervishoiusüsteemide kättesaadavuse, tõhususe ja vastupidavuse tagamiseks. Selleks tehakse:

 • õigusaktide ettepanekuid;
 • antakse finantsabi;
 • hõlbustatakse ELi riikide ja terviseekspertide vahelist parimate tavade vahetamist ja selle koordineerimist;
 • korraldatakse tervise edendamise kampaaniaid.

Õigusaktid

EL saab terviseteemalisi õigusakte vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel: artikkel 168 (rahvatervis), artikkel 114 (õigusaktide ühtlustamine) ja artikkel 153 (sotsiaalpoliitika). EL on vastu võtnud õigusakte muu hulgas järgmistes valdkondades:

Euroopa Liidu Nõukogu saab liikmesriikidele anda ka rahvatervisealaseid soovitusi.

Tervisesse investeerimine

Komisjon soodustab investeerimist tervisesse kui üldisesse vahendisse, mis aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. Selleks teeb komisjon järgmist:

 • edendab tõhusate, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide arendamist;
 • investeerib tervisesse, ennetades haigusi ja edendades tervist;
 • parandab tervishoiuteenuste kättesaadavust, et vähendada ebavõrdsust ja võidelda sotsiaalse tõrjutuse vastu.

Kaasrahastamise vahendid

2016.–2020. aasta prioriteedid

ELi tegevus rahvatervise edendamisel seisneb peamiselt stiimulite pakkumises ja koostöö tihendamises. Euroopa Komisjon saab riike toetada peamiselt nõu andes ja vahendeid pakkudes ning seega riikide tervishoiusüsteemide tõhustamisele kaasa aidata. ELi meetmeid võetakse peamiselt järgmistes probleemsetes valdkondades:

 • suurema kulutõhususe saavutamine;
 • konkurentsivõime suurendamine samal ajal ohutust säilitades;
 • uute ülemaailmsete ohtude, nagu antimikroobikumiresistentsuse vähendamine;
 • tõendipõhine poliitikakujundus;
 • mittenakkuslikest haigustest tulenevate riskide vähendamine;
 • vaktsineerimise edendamine.

Lisateave