Στρατηγική για την υγεία

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Γενικά

Οι χώρες της ΕΕ έχουν την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, η πολιτική της ΕΕ για την υγεία λειτουργεί συμπληρωματικά με τις εθνικές πολιτικές, μεριμνώντας παράλληλα για την προστασία της υγείας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Οι πολιτικές και δράσεις της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας έχουν ως στόχο:

 • την προστασία και τη βελτίωση της υγείας των πολιτών της ΕΕ
 • τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των υποδομών υγείας
 • τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Τα θέματα υγείας στρατηγικής σημασίας συζητούνται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τη δημόσια υγεία. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς συμβάλλουν στην εφαρμογή της στρατηγικής για την υγεία.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να στηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της ΕΕ για προστασία και βελτίωση της υγείας των πολιτών τους και να εξασφαλίζει την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας τους. Αυτό επιτυγχάνεται με διάφορα μέσα και ιδίως με τους εξής τρόπους:

 • την υποβολή νομοθετικών προτάσεων
 • την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης
 • τον συντονισμό και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των εμπειρογνωμόνων του τομέα της υγείας
 • τις δραστηριότητες για την προαγωγή της υγείας.

Νομοθεσία

Η ΕΕ μπορεί να θεσπίζει νομοθετικές πράξεις στον τομέα της υγείας σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: άρθρο 168 (προστασία της δημόσιας υγείας), άρθρο 114 (προσέγγιση των νομοθεσιών) και άρθρο 153 (κοινωνική πολιτική). Τομείς στους οποίους έχει νομοθετήσει η ΕΕ είναι, μεταξύ άλλων:

Το Συμβούλιο της ΕΕ μπορεί επίσης να απευθύνει συστάσεις για τη δημόσια υγεία στις χώρες της ΕΕ.

Επενδύοντας στην υγεία

Η Επιτροπή προωθεί τις επενδύσεις στην υγεία ως μέσο για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, με τη μορφή:

 • της προώθησης αποτελεσματικών, προσβάσιμων και ανθεκτικών συστημάτων υγείας
 • επενδύσεων στον τομέα της υγείας μέσω της πρόληψης των ασθενειών και της προαγωγής της υγείας
 • αύξησης της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, ως μέσου μείωσης των ανισοτήτων και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μέσα συγχρηματοδότησης

Προτεραιότητες για το διάστημα 2016-2020

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας αφορά κυρίως τα κίνητρα και τις δράσεις συνεργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο με την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την προώθηση της συνεργασίας και τη στήριξη των εθνικών συστημάτων ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Οι δράσεις εστιάζονται στους εξής στόχους:

 • επίτευξη καλύτερης σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας
 • ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα ασφάλεια
 • αντιμετώπιση νεοεμφανιζόμενων παγκόσμιων απειλών, όπως η μικροβιακή αντοχή
 • χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων
 • αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου των μη μεταδοτικών ασθενειών
 • προώθηση του εμβολιασμού.

Σχετικές πληροφορίες