Zdravotní strategie

Úvod

Za organizaci a poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče odpovídají jednotlivé země EU samy. Politika EU v oblasti zdraví proto slouží jako doplněk vnitrostátních politik a k zakomponování otázky ochrany zdraví do všech politických opatření EU.

Účelem politik a opatření EU v oblasti veřejného zdraví je:

 • chránit a zlepšovat zdraví občanů EU
 • podporovat modernizaci zdravotnické infrastruktury
 • zlepšovat efektivnost evropských systémů zdravotní péče.

Strategické otázky zdraví projednávají zástupci vnitrostátních orgánů a Evropské komise v pracovní skupině na vysoké úrovni pro veřejné zdraví. K provádění strategie EU pro oblast zdraví přispívají orgány EU, členské země, regionální a místní orgány a další zájmové skupiny.

Úloha Evropské komise

Úlohou Evropské komise je pomáhat členským státům s ochranou a zlepšováním zdraví jejich občanů a se zajišťováním dostupnosti, účinnosti a odolnosti systémů zdravotní péče. Tuto pomoc realizuje různými způsoby:

 • navrhováním právních předpisů
 • poskytováním finanční pomoci
 • koordinací a usnadněním výměny osvědčených postupů mezi zeměmi EU a odborníky na zdravotnictví
 • propagační činností v oblasti zdraví.

Související právní předpisy

Orgány EU mohou přijímat právní předpisy pro oblast zdraví na základě Smlouvy o fungování Evropské unie: článek 168 (ochrana veřejného zdraví), článek 114 (sbližování právních předpisů) a článek 153 (sociální politika). Oblasti, v nichž EU přijímá právní předpisy:

Rada EU může také přijímat doporučení týkající se veřejného zdraví určené zemím EU.

Investice do zdraví

Komise podporuje investice do zdraví, protože v širším kontextu jde o prostředek k dosažení inteligentního a udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění. Patří sem:

 • podpora efektivních, dostupných a pružných systémů zdravotní péče
 • investice do zdraví prostřednictvím prevence nemocí a podpory zdraví
 • propagace zdravotní péče jako prostředku k odstranění nerovnosti a sociálního vyloučení.

Nástroje pro spolufinancování

Priority na období 2016–2020

Opatření EU v oblasti veřejného zdraví se týkají především pobídek a spolupráce. Evropská komise poskytuje důležitou pomoc, poradenství a nástroje na podporu spolupráce a účinnějšího fungování vnitrostátních systémů. Opatření se zaměřují na tyto oblasti:

 • dosažení větší nákladové efektivnosti
 • konkurenceschopnost a bezpečnost
 • řešení nově vznikajících globálních hrozeb, jako je rezistence vůči antimikrobiálním látkám
 • tvorba politiky založené na faktech
 • řešení rizikových faktorů nepřenosných nemocí
 • propagace očkování.

Související informace