Здравна стратегия

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Страните от ЕС носят основната отговорност за организирането и предоставянето на здравно обслужване и медицински грижи. Затова здравната политика на ЕС служи за допълване на националните политики и за включване на свързаните със здравето въпроси във всички политики на Съюза.

Политиките и действията на ЕС в областта на общественото здраве имат за цел:

 • Да се опазва и подобрява здравето на гражданите на ЕС
 • Да се подкрепя модернизирането на здравната инфраструктура
 • Да се повишава ефективността на европейските здравни системи.

Стратегическите здравни въпроси се обсъждат от висши служители на националните органи и на Европейската комисия в рамките на работна група по въпросите на общественото здраве. Институциите на ЕС, страните членки, регионалните и местните органи и други заинтересовани групи допринасят за изпълнението на здравната стратегия на Съюза.

Роля на Европейската комисия

Ролята на Европейската комисия е да подкрепя усилията на страните членки за защита и подобряване на здравето на техните граждани и за гарантиране на достъпността, ефективността и устойчивостта на техните здравни системи. Това се прави с помощта на различни средства, някои от които са:

 • Предлагане на законодателство
 • Предоставяне на финансова подкрепа
 • Координиране и улесняване на обмена на добри практики между страните от ЕС и здравните експерти
 • Дейности за промоция на здравето.

Законодателство

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз ЕС може да приема законодателство в областта на здравеопазването: член 168 (защита на общественото здраве), член 114 (сближаване на законите) и член 153 (социална политика). Сред областите, в които ЕС е приел законодателство, са:

Европейският съвет също може да отправя препоръки към страните членки във връзка с общественото здраве.

Инвестиции в здравеопазването

Комисията стимулира инвестициите в здравеопазването като средство за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Това става под формата на:

 • Насърчаване на ефективни, достъпни и устойчиви здравни системи
 • Инвестиции в здравеопазването чрез профилактика на болестите и промоция на здравето
 • Насърчаване на здравното осигуряване като начин за намаляване на неравенствата и справяне със социалното изключване.

Инструменти за съфинансиране

Приоритети за периода 2016 — 2020 година

Действията на ЕС в областта на общественото здраве са свързани основно със стимули и мерки за сътрудничество. Европейската комисия играе важна спомагателна роля, като предоставя насоки и инструменти за насърчаване на сътрудничеството и подпомагане на по-ефективното функциониране на националните системи. Действията са насочени към следните предизвикателства:

 • Постигане на по-голяма икономическа ефективност
 • Конкурентоспособност и безопасност
 • Справяне с нововъзникващите глобални заплахи, като антимикробната резистентност
 • Формулиране на основана на факти политика
 • Оценяване на рисковите фактори за незаразни болести
 • Подкрепа за ваксинациите.

Информация по темата