Здравна стратегия

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Здравната стратегия на ЕС „Заедно за здраве“ подкрепя цялостната стратегия „Европа 2020 “.

Целта на „Европа 2020“ е превръщане на ЕС в интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика, насърчаваща растежа за всички, за което е необходимо населението да е в добро здраве.

Инвестиции в здравеопазването

Освен че е ценно само по себе си, здравето е и предпоставка за икономически просперитет. Ефективните разходи за здравеопазване могат да стимулират растежа.

Европа се нуждае от разумни инвестиции в здравеопазването:

  • по-разумни, но не непременно по-големи разходи за устойчиви здравни системи
  • инвестиции в здравето на хората, особено чрез програми за промоция на здравето
  • инвестиции в достъп до здравеопазване като начин за намаляване на неравнопоставеността в здравеопазването и за борба със социалното изключване.

Инвестиции в здравеопазването – работен документ на службите на Комисията, публикуван през февруари 2013 г. като част от пакета за социални инвестиции за растеж и сближаване.

Здравна стратегия на ЕС – важни цифри 

Заедно за здраве

Всеобхватната стратегия на ЕС „Заедно за здраве “, приета през 2007 г.:

  • отговаря на предизвикателствата пред страните членки, като допринася за укрепване на сътрудничеството и координацията в рамките на ЕС
  • допълва националните здравни политики в съответствие с член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Според оценка на Европейската комисия от 2011 г. стратегията играе ролята на отправна точка за действията, предприемани на национално равнище и на равнище ЕС. В оценката се потвърждава, че принципите и целите, определени през 2007 г., ще останат в сила и през следващото десетилетие в контекста на „Европа 2020“.

Здравна стратегия на ЕС 2008‑2013 г. – междинна оценка