Stratégia v oblasti zdravia

Záujmové skupiny

Široká verejnosť, záujmové skupiny a organizácie majú možnosť prispieť k činnostiam EÚ v oblasti zdravia prostredníctvom štruktúr zriadených Európskou komisiou. Tieto štruktúry podporujú účasť verejnosti a odborníkov, zabezpečujú užitočné výmeny informácií a tvorbu politiky založenú na dôkazoch.

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia

Platforma pre politiku EÚ v oblasti zdravia predstavuje hlavné fórum pre komunikáciu a spoluprácu medzi záujmovými skupinami a organizáciami a Európskou komisiou. Takisto zlepšuje komunikáciu medzi organizáciami navzájom.

Jej cieľom je:

  • poskytovať rámec pre dialóg medzi Komisiou a záujmovými skupinami alebo organizáciami v oblasti zdravia,
  • uľahčiť cielené diskusie medzi útvarmi Komisie a týmito skupinami,
  • zvýšiť transparentnosť dialógu o politike v oblasti zdravia,
  • prehĺbiť poznatky o otázkach verejného zdravia a príslušné odborné znalosti,
  • šíriť informácie o projektoch GR pre zdravie a bezpečnosť potravín (napr. projektoch spolufinancovaných z programu v oblasti zdravia),
  • identifikovať a vymieňať si dobré postupy v oblasti politiky zdravia a podporovať ich rozširovanie,
  • zhromažďovať a šíriť výsledky výskumu,
  • poskytovať informácie o iných politických oblastiach súvisiacich so zdravím.

Členom platformy sa môžu stať všetky záujmové skupiny a organizácie zamerané na otázky zdravia, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi zaregistrované v EÚ a v registri transparentnosti.

Cena EÚ v oblasti zdravia pre mimovládne organizácie

Prostredníctvom ceny EÚ v oblasti zdravia Európska komisia oceňuje vynikajúce príspevky mimovládnych organizácií k zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej politike v rámci ich komunít.

Cena EÚ v oblasti zdravia sa každý rok týka inej témy a udeľuje sa za najlepšie postupy, ktoré sa uverejnia na platforme pre politiku v oblasti zdravia, aby slúžili ako inšpirácia pre iných.