Strategia zdrowia

Grupy interesu

Ogół społeczeństwa, grupy interesów i organizacje mają możliwość wsparcia działań UE w obszarze zdrowia w ramach struktur ustanowionych przez Komisję Europejską. Struktury te sprzyjają akceptacji ze strony obywateli i specjalistów oraz zapewniają pożyteczną wymianę skutkującą kształtowaniem polityki w oparciu o wiedzę.

Platforma polityki zdrowotnej UE

Platforma polityki zdrowotnej UE stanowi główne forum komunikacji i współpracy między grupami i organizacjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia i Komisją Europejską. Sprzyja ona również poprawie komunikacji między tymi organizacjami.

Platforma ma na celu:

  • zapewnienie ram dla dialogu między Komisją a grupami interesów lub organizacjami działającymi w obszarze zdrowia
  • ułatwienie ukierunkowanych dyskusji między departamentami Komisji a tymi grupami
  • przyczynianie się do bardziej otwartego dialogu na temat zagadnień związanych ze zdrowiem
  • poszerzanie wiedzy (również fachowej) o zagadnieniach związanych ze zdrowiem publicznym
  • rozpowszechnianie informacji na temat projektów Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (np. projektów współfinansowanych w ramach programu w dziedzinie zdrowia)
  • określanie, rozpowszechnianie i promowanie dobrych praktyk w zakresie polityki zdrowotnej
  • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań
  • informowanie o innych obszarach polityki związanych ze zdrowiem.

Organizacje muszą być legalnie zarejestrowane w UE oraz w rejestrze służącym przejrzystości.

Nagroda UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych

Przyznając nagrodę UE w dziedzinie zdrowia dla organizacji pozarządowych, Komisja Europejska chce wyróżnić wybitne działania organizacji pozarządowych w obszarze opieki zdrowotnej lub polityki zdrowotnej.

Każdego roku nagroda ta dotyczy innej kwestii związanej z najlepszymi praktykami w ramach platformy polityki zdrowotnej i ma zainspirować innych do stosowania podobnych metod.