EU Health Policy

Interesne skupine

I šira javnost, interesne skupine i organizacije mogu dati svoj doprinos aktivnostima Unije u području zdravlja u okviru struktura koje je uspostavila Europska komisija. Te strukture promiču angažman građana i stručnjaka osiguravajući da se među njima razviju korisne rasprave koje će rezultirati donošenjem politika utemeljenih na dokazima.

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a

Platforma za zdravstvenu politiku EU-a glavni je forum za komunikaciju i suradnju između interesnih skupina i organizacija u području zdravlja i Europske komisije. Zahvaljujući njoj ostvarena je i bolja komunikacija među tim organizacijama.

Ciljevi platforme:

  • stvaranje okvira za dijalog između Komisije i interesnih skupina i organizacija u području zdravlja
  • olakšavanje ciljanih rasprava između službi Komisije i tih skupina
  • osiguravanje transparentnosti dijaloga u području zdravstvene politike
  • upoznavanje s problemima javnog zdravstva i izgradnja odgovarajuće baze znanja
  • širenje informacija o projektima Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane (npr. sufinancirani projekti u okviru zdravstvenog programa)
  • utvrđivanje, razmjena i poticanje širenja primjera dobre prakse u području zdravstvene politike
  • prikupljanje i širenje rezultata istraživanja
  • pružanje informacija o drugim područjima politika povezanima sa zdravljem.

Platforma je otvorena za sve interesne skupine i organizacije u području zdravlja koje su zakonito registriranje u Uniji i u Registru transparentnosti.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja za nevladine organizacije

U okviru nagrade EU-a za djelovanje u području zdravlja za nevladine organizacije Europska komisija želi skrenuti pozornost na izvanredne doprinose nevladinih organizacija zdravstvenoj skrbi i zdravstvenoj politici u njihovim zajednicama.

Nagrada EU-a za djelovanje u području zdravlja svake godine ima drugu temu, a primjeri najbolje prakse uvrštavaju se na Platformu za zdravstvenu politiku kako bi i druge nadahnuli da usvoje sličnu praksu.