Στρατηγική για την υγεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Ομάδες συμφερόντων

Το ευρύ κοινό, οι ομάδες συμφερόντων και οι οργανώσεις μπορούν να συμβάλουν στις δράσεις της ΕΕ στον τομέα της υγείας μέσα από δομές που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δομές αυτές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του κοινού και των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας την ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων και τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων.

Πλατφόρμα για την πολιτική υγείας της ΕΕ

Η πλατφόρμα για την πολιτική υγείας της ΕΕ είναι ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ομάδων συμφερόντων και οργανώσεων του τομέα της υγείας, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφετέρου. Συμβάλλει επίσης στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ αυτών των οργανώσεων.

Στόχοι της είναι οι εξής:

  • η δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και των ομάδων συμφερόντων ή των οργανώσεων του τομέα της υγείας
  • η διευκόλυνση στοχευμένων συζητήσεων μεταξύ των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εν λόγω ομάδων
  • η διαφάνεια του διαλόγου για την πολιτική στον τομέα της υγείας
  • η απόκτηση γνώσεων και εμπειρογνωσίας σε θέματα δημόσιας υγείας
  • η διάδοση πληροφοριών για τα έργα της ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (π.χ. συγχρηματοδοτούμενα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία)
  • ο εντοπισμός, η ανταλλαγή και η ενθάρρυνση της αναπαραγωγής ορθών πρακτικών πολιτικής στον τομέα της υγείας
  • η συλλογή και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • η παροχή πληροφοριών για άλλους τομείς πολιτικής που συνδέονται με την υγεία.

Η πλατφόρμα είναι ανοικτή σε όλες τις ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις του τομέα της υγείας που είναι νόμιμα εγγεγραμμένες στην ΕΕ και στο Μητρώο Διαφάνειας.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας για ΜΚΟ

Με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας για ΜΚΟ, η Επιτροπή αναδεικνύει την εξαιρετική συνεισφορά μη κυβερνητικών οργανώσεων στην υγειονομική περίθαλψη ή την πολιτική υγείας στην τοπική τους κοινωνία.

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Υγείας για ΜΚΟ είναι αφιερωμένο σε ένα διαφορετικό θέμα και οι βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα για την πολιτική υγείας διαδίδονται για να εμπνεύσουν και άλλους να υιοθετήσουν παρόμοιες προσεγγίσεις.