Здравна стратегия

Групи по интереси

Широката общественост, групите по интереси и организациите могат да участват в свързаните със здравето дейности на ЕС посредством създадени от Европейската комисия структури. Тези структури насърчават подкрепата от страна на обществеността и специалистите, като осигуряват условия за полезен обмен и подпомагат основаното на факти създаване на политики.

Платформа на ЕС за здравна политика

Платформата на ЕС за здравна политика е основният форум за комуникация и сътрудничество между групите по интереси и организациите в областта на здравеопазването и Комисията. Благодарение на нея се подобрява и комуникацията между тези организации.

Целта на платформата е:

  • предоставяне на рамка за диалог между Комисията и групите по интереси и организациите от сектора на здравеопазването;
  • улесняване на целенасочените дискусии между генералните дирекции на Комисията и тези групи;
  • прозрачност на диалога за здравната политика;
  • натрупване на знания и експертен опит в сферата на общественото здраве;
  • разпространяване на информация за проекти на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ (например за съфинансирани по линия на здравната програма проекти);
  • откриване, обмен и насърчаване на възпроизвеждането на добри практики в здравеопазването;
  • събиране и разпространяване на резултати от изследвания;
  • предоставяне на информация за други области на политиката, свързани със здравето.

Платформата е отворена за всички групи по интереси и организации от областта на здравеопазването, които са законно регистрирани в ЕС и са включени в регистъра за прозрачност.

Здравна награда на ЕС за НПО

Със здравната награда на ЕС за НПО Комисията отличава забележителния принос на неправителствени организации към здравеопазването или здравната политика в техните общности.

Всяка година здравната награда е посветена на различна тема, като на платформата за здравна политика се включват добри практики, за да се вдъхновят останалите да възприемат подобни подходи.