Διατροφή και σωματική άσκηση

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , το οποίο αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα διαχειρίζεται τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για σχέδια, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση επιχορηγήσεων, συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων από το πρόγραμμα για την υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικά σχέδια  με στόχο τη βελτίωση των δράσεων στον τομέα της διατροφής και της σωματικής άσκησης, καθώς και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων σε άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ευρώπης.