Kost och fysisk aktivitet

Policy

Sex av de sju största riskfaktorerna för en för tidig död hänger ihop med hur vi äter, dricker och rör oss. Det är för högt blodtryck, kolesterol eller BMI (body mass index), för lite frukt och grönt, för lite motion och för mycket alkohol.

Övervikt och fetma har blivit ett allt större problem i Europa. EU-kommissionen vill därför ta ett helhetsgrepp där parter på alla nivåer medverkar – lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.

Strategi

Kommissionens EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma  från 2007 ska bidra till att minska riskerna med dålig kost och för lite motion.

År 2014 antog högnivågruppen för kost och fysisk aktivitet  en handlingsplan mot barnfetma  med målet att stoppa ökningen av barnfetma till 2020. Rådets slutsatser om kost och fysisk aktivitet antogs i juni 2014. En gemensam åtgärd om kost och fysisk aktivitet, som omfattar 25 medlemsländer, inleds i september 2015.

EU:s policydokument om kost och fysisk aktivitet 

Samordning

  • En särskild högnivågrupp  – med företrädare från alla EU-länder – ska se till att länderna snabbt kan ta del av varandras kunskap och erfarenheter. Gruppen ska också samordna nationella initiativ för bland annat sundare livsmedel.
  • EU:s plattform för kost, motion och hälsa  är ett forum för alla aktörer som vill hjälpa till med att vända utvecklingen av övervikt och fetma.

Andra initiativ

Kommissionen finansierar flera initiativ om kost och motion genom sitt folkhälsoprogram .

Dessutom bidrar Europaparlamentet med pengar till pilotprojekt  för att ta fram bättre åtgärder för kost och motion och kartlägga god praxis som andra städer och regioner kan använda för liknande projekt.

Information

Hälsoindikatorer för kost