Výživa a fyzická aktivita

Politika

V dnešnej Európe súvisí so stravou a telesnou aktivitou 6 zo 7 hlavných rizikových faktorov vedúcich k predčasnej smrti (krvný tlak, cholesterol, index telesnej hmotnosti, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, nedostatok telesnej aktivity a nadmerná konzumácia alkoholu).

Mimoriadne znepokojivý je rastúci počet ľudí trpiacich nadváhou alebo obezitou. Európska komisia zastáva integrovaný prístup, v rámci ktorého sa na jej aktivitách podieľajú zainteresované strany na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

Stratégia

Stratégia riešenia zdravotných problémov súvisiacich s výživou, nadváhou a obezitou , ktorú vypracovala Komisia v roku 2007, prispieva k zníženiu rizík spojených s nesprávnou výživou a obmedzenou telesnou aktivitou v Európskej únii.

Skupina na vysokej úrovni pre výživu a fyzickú aktivitu  prijala v roku 2014 akčný plán v oblasti detskej obezity , ktorého cieľom je zastaviť jej nárast do roku 2020. Závery Rady o výžive a fyzickej aktivite boli prijaté v júni 2014. Jednotná akcia pre výživu a fyzickú aktivitu, ktorá zahŕňa 25 členských štátov, sa začne v septembri 2015.

Prehľad všetkých príslušných dokumentov politiky EÚ v oblasti výživy a fyzickej aktivity .

Koordinácia

  • Skupina na vysokej úrovni , v ktorej sú zastúpené vlády všetkých členských štátov, zabezpečuje rýchlu výmenu informácií a osvedčených postupov, ako aj koordináciu národných iniciatív v kľúčových oblastiach (napr. zníženie obsahu soli, tuku a cukru v potravinách).
  • Platforma EÚ pre výživu, fyzickú aktivitu a zdravie  slúži ako fórum pre aktérov na európskej úrovni, ktorí chcú prispieť k obmedzeniu a zvráteniu stravovacích návykov vedúcich k nadváhe a obezite.

Propagácia a podpora

Komisia financuje prostredníctvom svojho programu v oblasti verejného zdravia  viacero iniciatív zameraných na stravovanie a telesnú aktivitu.

Európsky parlament zas poskytuje financovanie pre pilotné projekty  zamerané na zlepšenie budúcich politických opatrení v oblasti stravovania a fyzickej aktivity a na identifikáciu vhodných postupov, ktoré pomôžu pri replikácii úspešných pilotných projektov v iných európskych mestách a regiónoch.

Informácie

Zdravotné ukazovatele týkajúce sa výživy