Výživa a fyzická aktivita

Politika

Šest ze sedmi nejrizikovějších faktorů způsobujících v Evropě předčasné úmrtí (vysoký krevní tlak, cholesterol, BMI, nedostatečný příjem ovoce a zeleniny, nízká fyzická aktivita a nadměrné užívání alkoholu) přímo souvisí s tím, co jíme, co pijeme a kolik máme pohybu.

Znepokojující je především nárůst výskytu nadváhy a obezity. Evropská komise proto podporuje ucelený přístup k této problematice za účasti zainteresovaných stran na místní, regionální, celostátní a celoevropské úrovni.

Strategie

Ke snížení rizik souvisejících se špatnou výživou a omezenou fyzickou aktivitou v Evropské unii se Komise snaží přispět Strategií pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou  z roku 2007.

Skupina na vysoké úrovni pro výživu a fyzickou aktivitu  přijala v roce 2014 Akční plán pro boj s dětskou obezitou , které si klade za cíl zastavit vzestup dětské obezity do roku 2020. V červnu 2014 byly přijaty Závěry Rady o výživě a tělesné aktivitě. V září 2015 bude zahájena Společná akce pro výživu a fyzickou aktivitu, do níž se zapojí 25 členských států.

Přehled všech důležitých politických dokumentů EU k této problematice najdete zde .

Koordinace

  • Skupina na vysoké úrovni , jejímiž členy jsou zástupci vlád všech členských států, zajišťuje rychlé sdílení poznatků a osvědčených postupů i koordinaci vnitrostátních iniciativ v důležitých oblastech, jako je změna složení potravinářských výrobků.
  • Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví  je fórem činitelů na evropské úrovni, které chce přispět k zastavení růstu nadváhy a obezity a které chce tento trend zvrátit.

Podpora

Prostřednictvím svého programu v oblasti veřejného zdraví  financuje Komise několik iniciativ zabývajících se výživou a fyzickou aktivitou.

Dostává rovněž dodatečné prostředky od Evropského parlamentu  na pilotní projekty, které se použijí na vylepšení budoucích politických opatření v oblasti výživy a tělesné aktivity a na identifikaci osvědčených postupů, jež by se daly využít pro realizaci těchto projektů i v jiných evropských městech a regionech.

Informace

Zdravotní ukazatele týkající se výživy