Odżywianie i aktywność fizyczna

Polityka

Sześć z siedmiu najważniejszych czynników ryzyka powodujących przedwczesną śmierć w dzisiejszej Europie, takich jak nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, niewłaściwy indeks masy ciała, niskie spożycie owoców i warzyw, brak ruchu lub nadużywanie alkoholu zależy od tego, co jemy i pijemy oraz od naszej aktywności fizycznej.

Szczególnie niepokojąca jest rosnąca liczba przypadków nadwagi i otyłości w Europie. Komisja Europejska opowiada się za wspólnym podejściem wobec tego problemu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Strategia

Opracowana przez Komisję Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością  ma na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z nieodpowiednim sposobem odżywiania się i ograniczoną aktywnością fizyczną w Unii Europejskiej.

W 2014 r. Grupa Wysokiego Szczebla ds. Odżywiania i Aktywności Fizycznej   przyjęła Plan działania w zakresie otyłości u dzieci , którego celem jest powstrzymanie wzrostu otyłości dziecięcej do 2020 r. W czerwcu 2014 r. przyjęto konkluzje Rady w sprawie odżywiania i aktywności fizycznej . We wrześniu 2015 r. rozpocznie się wspólne działanie akcja w zakresie odżywiania i aktywności fizycznej, w której udział weźmie 25 państw członkowskich.

Przegląd wszystkich odnośnych dokumentów dotyczących polityki UE w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej można znaleźć na tej stronie .

Koordynacja

  • Grupa wysokiego szczebla , do której należą przedstawiciele rządów wszystkich państw członkowskich, ma na celu sprawną wymianę wiedzy i sprawdzonych rozwiązań, a także koordynację inicjatyw krajowych w ważnych obszarach jak np. zmiana składu produktów spożywczych.
  • Platforma UE ds. żywienia, aktywności fizycznej i zdrowia  stanowi forum dla podmiotów na szczeblu europejskim, które chcą się przyczynić do zahamowania i zmiany tendencji w dziedzinie nadwagi i otyłości.

Promocja i wsparcie

W ramach programu zdrowia publicznego  Komisja finansuje kilka inicjatyw dotyczących problematyki żywienia i aktywności fizycznej.

Program otrzymuje również dodatkowe wsparcie finansowe od Parlamentu Europejskiego na projekty pilotażowe  mające usprawnić przyszłe działania polityczne w dziedzinie odżywiania i aktywności fizycznej oraz pomóc określić dobre praktyki, które mogłyby być wykorzystane w podobnych projektach w innych europejskich miastach i regionach.

Informacje

Wskaźniki zdrowotne związane ze sposobem odżywiania