Διατροφή και σωματική άσκηση

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Οι 6 από τους 7 σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για πρόωρο θάνατο σήμερα στην Ευρώπη (υπέρταση, υψηλή χοληστερίνη, παχυσαρκία, ελλιπής κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, έλλειψη σωματικής άσκησης και κατάχρηση αλκοόλ) έχουν σχέση με τη διατροφή και την κίνησή μας.

Η αύξηση των υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων στην Ευρώπη προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάσσεται υπέρ μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την επίλυση του προβλήματος, εμπλέκοντας τους ενδιαφερομένους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στρατηγική

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία  σκοπό έχει να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων που προκαλεί η κακή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 2014, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τη Διατροφή και τη Σωματική Άσκηση  εξέδωσε ένα σχέδιο δράσης για την παιδική παχυσαρκία  που σκοπό έχει να αναχαιτίσει την αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας μέχρι το 2020. Τον Ιούνιο του 2014 εκδόθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση . Τον Σεπτέμβριο του 2015 θα ξεκινήσει κοινή δράση για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση, με τη συμμετοχή 25 κρατών μελών.

Εδώ  μπορείτε να βρείτε μια γενική παρουσίαση των εγγράφων πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της διατροφής και της σωματικής άσκησης.

Συντονισμός

  • Η ομάδα υψηλού επιπέδου  – στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών – διασφαλίζει την ταχεία ανταλλαγή γνώσεων και ορθών πρακτικών καθώς και των συντονισμό των εθνικών πρωτοβουλιών σε καίριους τομείς όπως η αλλαγή σύστασης των τροφίμων.
  • Η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία  είναι ένα φόρουμ στο οποίο μετέχουν παράγοντες που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιθυμούν να συμβάλουν στη συγκράτηση και την αντιστροφή των τάσεων υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας.

Προώθηση και στήριξη

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση μέσω του Προγράμματος για τη Δημόσια Υγεία .

Λαμβάνει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικά σχέδια  με στόχο τη βελτίωση των δράσεων στον τομέα της διατροφής και της σωματικής άσκησης και τον εντοπισμό ορθών πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση παρόμοιων σχεδίων σε άλλες πόλεις ή περιφέρειες της Ευρώπης.

Πληροφορίες

Δείκτες υγείας σχετικά με τη διατροφή