Διατροφή και σωματική άσκηση

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης

Η ομάδα υψηλού επιπέδου για θέματα διατροφής και σωματικής άσκησης, της οποίας ηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαρτίζεται από εκπροσώπους κρατών μελών της ΕΕ (και της ΕΖΕΣ). Η ομάδα

  • παρέχει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να ανταλλάσσουν αναλύσεις για την υγεία και οικονομικές αναλύσεις, ιδέες πολιτικής και βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να αναπτύσσουν κοινές προσεγγίσεις·
  • εργάζεται για την προώθηση προτεραιοτήτων, όπως η βελτίωση των συνταγών προϊόντων διατροφής, η μείωση της έκθεσης των παιδιών στις διαφημίσεις τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, αλάτι και σάκχαρα, η σωματική άσκηση, η επισήμανση και οι δημόσιες συμβάσεις για προϊόντα διατροφής·
  • προωθεί την επικοινωνία μεταξύ των δημόσιων αρχών και της ευρωπαϊκής πλατφόρμας δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη και μεταξύ αυτών.
  • διευκολύνει την ανταλλαγή αποδεικτικών στοιχείων, δεδομένων και βέλτιστων πρακτικών για τους φορείς χάραξης πολιτικής·
  • επισημαίνει τα κενά στην έρευνα και υποστηρίζει την ενσωμάτωση των ζητημάτων υγείας σε όλες τις πολιτικές και
  • εργάζεται για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να καλεί την ομάδα υψηλού επιπέδου να προετοιμάζει το έδαφος για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη ασθενειών που έχουν συμφωνηθεί από τη σχετική συντονιστική ομάδα.

Συνεδριάσεις

Η ομάδα υψηλού επιπέδου συνεδριάζει τακτικά και διοργανώνει κοινές συνεδριάσεις με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα δράσης για τη διατροφή, τη σωματική άσκηση και την υγεία.