Хранене и физическа активност

Група на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност

Групата на високо равнище по въпросите на храненето и физическата активност се състои от представители на правителствата на държавите от ЕС (и ЕАСТ) и се ръководи от Европейската комисия. Групата

  • дава възможност на правителствата да споделят здравни и икономически анализи, идеи за политики и добри практики, както и да разработват общи подходи;
  • работи по приоритети, като подобряване на рецептите за хранителни продукти, намаляване на излагането на децата на предлагане на храни с повишено съдържание на мазнини, сол и захар, физическа активност, етикетиране на храни и обществени поръчки за храни;
  • допринася за засилване на контактите между правителствата и Платформата на ЕС за действие относно хранителния режим, физическата активност и здравето, за да може да се осъществява сътрудничество със и между заинтересованите страни.
  • улеснява създателите на политики при обмена на факти, данни и добри практики;
  • установява пропуски в изследванията и подкрепя подхода „здраве във всички политики“;
  • работи за намаляване на здравните неравенства.

Комисията също така може да поиска от групата на високо равнище да извърши подготвителната работа за подходящи инициативи за профилактика и промоция, за които е постигната договореност с Ръководната група за промоция и профилактика.

Заседания

Групата на високо равнище заседава редовно и провежда съвместни заседания с Платформата на ЕС за действие относно хранителния режим, физическата активност и здравето.