Resne in kronične bolezni

Usmerjevalna skupina za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in upravljanje nenalezljivih bolezni

Da bi podprla države pri doseganju zdravstvenih ciljev v okviru ciljev trajnostnega razvoja, je Komisija vzpostavila usmerjevalno skupino za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in upravljanje nenalezljivih bolezni („usmerjevalna skupina“).

Usmerjevalna skupina svetuje Komisiji in zagotavlja strokovno znanje o razvojnih in izvedbenih dejavnostih na področju spodbujanja zdravja, preprečevanja bolezni in upravljanja nenalezljivih bolezni. Skupina tudi spodbuja izmenjave relevantnih izkušenj, politik in praks med državami članicami.

Dejavnosti usmerjevalne skupine

Dejavnosti usmerjevalne skupine so namenjene lažjemu izvajanju dobrih praks, ki temeljijo na dejstvih, v državah EU in uporabi najnovejših spoznanj in znanja v praksi.

Usmerjevalna skupina svetuje Komisiji pri izbiri najboljših praks in boljši uporabi rezultatov raziskav, da bi podprla njihov prenos in širjenje na nacionalni in evropski ravni. Zdravstveni program EU ali drugi finančni instrumenti podpore EU za izvajanje in prenos najboljših praks.

V okviru tega procesa Komisija predstavi usmerjevalni skupini preverjene politike in pristope, ki jih izbere na podlagi nacionalnih prednostnih nalog in prednostnih nalog EU in na podlagi dogovorjenih meril. Države EU navedejo, katere med njimi bi želele izvajati ali razširiti. Komisija objavlja javne razpise za najboljše prakse v skladu s prednostnimi nalogami usmerjevalne skupine za spodbujanje zdravja in preprečevanje bolezni. Razpisi so na voljo na portalu o najboljših praksah. Komisija nato opredeli najboljše načine za podporo izvajanju teh politik, pri čemer uporabi vse razpoložljive instrumente.

Komisija lahko tudi ustanovi podskupine za obravnavo posameznih vprašanj. Te skupine delujejo omejeno obdobje na podlagi dogovorjenih mandatov in poročajo usmerjevalni skupini.

Sklep Komisije o ustanovitvi strokovne skupine „usmerjevalne skupine za spodbujanje zdravja, preprečevanje bolezni in obvladovanje nenalezljivih boleznih“ zagotavlja dodatne informacije o vlogi in področjih dela strokovne skupine. Strokovni skupini predseduje Komisija, njeni člani pa so predstavniki držav članic.

Izvajanje politike

Delo poteka na številnih področjih, zlasti na področju:

Usmerjevalna skupina je že izbrala začetni sveženj ukrepov, ki ga bo izvajalo več držav EU, in zdaj izbira nadaljnja prednostna področja za izvajanje najboljših praks. Njene dejavnosti bodo tudi povezane z delom Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj.

Zainteresirane strani na tem področju lahko dejavno sodelujejo v razpravah na platformi za zdravstveno politiko, in zlasti z mrežo za nenalezljive bolezni.

Viri

Usmerjevalna skupina bo pri delu uporabljala spletne vire o spodbujanju zdravja ter preprečevanju in upravljanju nenalezljivih bolezni, denimo: