Ernstige en chronische ziekten

Stuurgroep Gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten

Om landen te helpen de gezondheidsdoelstellingen binnen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te halen, heeft de Commissie een Stuurgroep voor gezondheidsbevordering, ziektepreventie en het beheersen van niet-overdraagbare ziekten opgericht (ook wel kortweg "Steering Group on Promotion and Prevention", SGPP).

De stuurgroep adviseert de Commissie bij het ontwerpen en uitvoeren van maatregelen op deze gebieden. Ook moedigt de stuurgroep de lidstaten aan om ervaringen, beleidsmaatregelen en praktijken uit te wisselen.

Werkwijze van de stuurgroep

De activiteiten van de stuurgroep moeten de toepassing van wetenschappelijk onderbouwde werkwijzen in de EU-landen bevorderen, zodat altijd de meest recente kennis in de praktijk wordt gebracht.

De stuurgroep adviseert de Commissie bij de selectie van goede praktijken en de toepassing en verspreiding van onderzoeksresultaten op nationaal en Europees niveau. De EU stimuleert die verspreiding met haar Gezondheidsprogramma en andere financieringsinstrumenten.

In het kader daarvan legt de Commissie aan de stuurgroep beproefde beleidsmaatregelen en praktijken voor die zijn geselecteerd volgens nationale en EU-prioriteiten en op basis van overeengekomen criteria. De EU-landen geven aan welke maatregelen zij zouden willen invoeren of uitbreiden. De Commissie onderzoekt dan hoe zij de landen daarbij het best zou kunnen ondersteunen met de haar beschikbare middelen.

De Commissie kan specifieke problemen laten onderzoeken door subgroepen. Subgroepen worden opgericht voor beperkte tijd op basis van een afgesproken mandaat. Ze leggen verantwoording af aan de stuurgroep.

Meer uitleg over de rol van de stuurgroep en haar werkterreinen tot 2020 is te vinden in haar mandaat. De voorzitter van de stuurgroep is een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en de leden vertegenwoordigen de lidstaten.

Beleidsuitvoering

De stuurgroep is actief op diverse terreinen, met name:

De stuurgroep heeft al een eerste reeks beleidsmaatregelen geselecteerd die in verschillende EU-landen zullen worden toegepast, en kiest nu de volgende prioriteiten voor de toepassing van goede werkwijzen. De stuurgroep houdt ook rekening met de lopende werkzaamheden bij de WHO en de OESO.

Belangstellenden kunnen meepraten via het EU-platform voor gezondheidsbeleid, met name in het netwerk voor niet-overdraagbare ziekten.

Middelen

Het werk van de stuurgroep wordt aangevuld met online-hulpmiddelen voor gezondheidsbevordering, preventie en beheersing van niet-overdraagbare ziekten, zoals: