Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa

Lai palīdzētu valstīm sasniegt ilgtspējīgas attīstības sabiedrības veselības aizsardzības mērķus, Komisija ir izveidojusi Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupu (“koordinācijas grupa”).

Koordinācijas grupa sniedz Komisijai padomus un speciālas zināšanas, lai izstrādātu un īstenotu darbības veselības veicināšanas jautājumos un nepārnēsājamo slimību pārvaldības jomā. Tā veicina arī attiecīgās pieredzes, politikas pasākumu un prakses apmaiņu starp dalībvalstīm.

Koordinācijas grupas darba metodes

Koordinācijas grupas darbības atvieglina tādas paraugprakses īstenošanu ES valstīs, kuras pamatā ir pārbaudīti dati, un mērķis ir nodrošināt jaunāko konstatējumu un atziņu pielietojumu praksē.

Koordinācijas grupa konsultē Komisiju par paraugprakses izvēli un labāku pētniecības rezultātu izmantošanu, lai pārnestu un paplašinātu tos valsts un Eiropas līmenī. ES veselības programma vai citi ES finanšu instrumenti atbalsta paraugprakses īstenošanu un pārnešanu.

Šajā procesā Komisija iepazīstina koordinācijas grupu ar pārbaudītām politikām un pieejām, kas izvēlētas saskaņā ar valsts un ES prioritātēm un pamatojas uz iepriekš noteiktiem kritērijiem. ES valstis norāda, kuras no šīm politikām vai pieejām tās būtu ieinteresētas ieviest vai paplašināt. Pēc tam Komisija nosaka labākos veidus, kā, izmantojot visus Komisijas rīcībā esošos instrumentus, atbalstīt šo politiku īstenošanu.

Komisija var izveidot arī apakšgrupas specifisku jautājumu izskatīšanai. Šīs grupas tiek izveidotas uz noteiktu laiku, pamatojoties uz mandātiem, kurus nosaka vienojoties. Tās sagatavo ziņojumu Koordinācijas grupai.

Komisijas lēmumā, ar ko izveido Komisijas ekspertu grupu “Veselības veicināšanas, slimību profilakses un nepārnēsājamu slimību pārvaldības koordinācijas grupa” sniegta papildu informācija par tās lomu un tās darbības jomām. Koordinācijas grupu vada Komisija, un tās locekļi ir dalībvalstu pārstāvji.

Politikas īstenošana

Darbs ir veikts vairākās, jo īpaši šādās jomās:

Koordinācijas grupa jau ir atlasījusi virkni politikas pasākumu, kurus sākotnēji īstenos vairākās ES valstīs, un tagad tā izraugās nākamās prioritārās jomas paraugprakses īstenošanai. Tās darbība būs saistīta arī ar PVO un ESAO jau notiekošo darbu.

Šajā jomā ieinteresētās personas var aktīvi piedalīties diskusijās, izmantojot Veselības politikas platformu, jo īpaši nepārnēsājamo slimību tīklu.

Resursi

Koordinācijas grupas darbs tiks atbalstīts ar veselības veicināšanas un profilakses tiešsaistes resursiem un tādiem nepārnēsājamo slimību pārvaldības resursiem kā: