Rasked ja kroonilised haigused

Tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühm

Komisjon on loonud tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma (edaspidi „juhtrühm“), et aidata riikidel saavutada kestliku arengu tervisealased eesmärgid.

Juhtrühm annab komisjonile nõu meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi valdkondades. Juhtrühm edendab ka asjakohaste kogemuste, poliitika ja tavade vahetamist liikmesriikide vahel.

Juhtrühma töömeetodid

Juhtrühma võetud meetmed peaksid hõlbustama ELi riikidel rakendada tõendipõhiseid parimaid tavasid, et tagada kõige ajakohasemate tulemuste ja teadmiste kaasamine praktikas.

Juhtrühm annab komisjonile nõu parimate tavade valimisel ning uurimistulemuste paremaks kasutamiseks, et toetada nende ülekandmist ja kasutuselvõtmist riiklikul ja Euroopa tasandil. ELi terviseprogramm ja muud ELi rahastamisvahendid toetavad parimate tavade rakendamist ja ülekandmist.

Selle protsessi raames esitab komisjon juhtrühmale katsetatud poliitikastrateegiaid ja lähenemisviise, mis on välja valitud riiklike ja ELi prioriteetide alusel ning mis põhinevad kokkulepitud kriteeriumidel. ELi riigid märgivad, milliste poliitikastrateegiate ja lähenemisviiside rakendamisest või laiendamisest nad oleksid huvitatud. Komisjon määrab seejärel kindlaks parimad viisid nende poliitikastrateegiate rakendamiseks, kasutades selleks kõiki komisjoni käsutuses olevaid vahendeid.

Komisjon võib luua ka alarühmi, kes tegelevad konkreetsete küsimustega. Need rühmad tegutsevad piiratud aja jooksul ja kokkulepitud volituste alusel. Nad annavad aru juhtrühmale.

Komisjoni otsuses, millega luuakse tervise edendamise, haiguste ennetamise ja mittenakkuslike haiguste ravi juhtrühma nime kandev komisjoni eksperdirühm, esitatakse lisateavet rühma ülesannete ja töövaldkondade kohta. Juhtrühma tööd juhib komisjon ja selle liikmed on liikmesriikide esindajad.

Poliitika rakendamine

Tööd on tehtud erinevates valdkondades:

Juhtrühm on juba välja valinud esialgsed poliitikameetmed, mida erinevad ELi riigid rakendavad, ning tegeleb hetkel järgmiste prioriteetsete valdkondade välja valimisega, mille puhul saaks rakendada parimaid tavasid. Juhtrühma tegevus on seotud nii WHO kui ka OECD käimasoleva tööga.

Asjaomasest teemast huvitatud pooled saavad osaleda aruteludes tervishoiupoliitika platvormi ning eelkõige mittenakkuslike haiguste võrgustiku vahendusel.

Vahendid

Juhtrühma tööd toetavad veebipõhised tervise edendamist ning mittenakkuslike haiguste ennetamist ja ravi käsitlevad vahendid: