Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών

Για να στηρίξει τις χώρες στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στον τομέα της υγείας, η Επιτροπή συγκρότησε συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών («η συντονιστική ομάδα»).

Η συντονιστική ομάδα παρέχει στην Επιτροπή συμβουλές και εμπειρογνωσία σχετικά με την ανάπτυξη και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων στους τομείς της προαγωγής της υγείας, της πρόληψης νόσων και της διαχείρισης των μη μεταδοτικών νόσων. Προωθεί επίσης τις ανταλλαγές σχετικών εμπειριών, πολιτικών και πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Δραστηριότητες της συντονιστικής ομάδας

Οι δραστηριότητες της συντονιστικής ομάδας αποσκοπούν στη διευκόλυνση της εφαρμογής τεκμηριωμένων βέλτιστων πρακτικών από χώρες της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η χρήση των πλέον επικαιροποιημένων αποτελεσμάτων και γνώσεων.

Η συντονιστική ομάδα συμβουλεύει την Επιτροπή στην επιλογή των βέλτιστων πρακτικών και στην καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με στόχο τη βελτίωση της μεταφοράς και της διάδοσής τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα της ΕΕ για την Υγεία ή άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ στηρίζουν την εφαρμογή και τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή παρουσιάζει στη συντονιστική ομάδα δοκιμασμένες πολιτικές και προσεγγίσεις, οι οποίες επιλέγονται σύμφωνα με τις εθνικές και τις ενωσιακές προτεραιότητες και βάσει προσυμφωνημένων κριτηρίων. Οι χώρες της ΕΕ δηλώνουν ποιες από αυτές τις πολιτικές ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ή να αναπτύξουν. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΣΣΔΥ. Η πρόσβαση στις προσκλήσεις είναι δυνατή μέσω της Πύλης Βέλτιστων Πρακτικών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προσδιορίζει τους καλύτερους τρόπους για τη στήριξη της εφαρμογής των πολιτικών αυτών, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συγκροτήσει υποομάδες με σκοπό την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με βάση συμφωνηθείσες εντολές. Υποβάλλουν αναφορά στη συντονιστική ομάδα.

Η απόφαση της Επιτροπής για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική ομάδα για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών» παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο της και τους τομείς εργασίας της. Η συντονιστική ομάδα τελεί υπό την προεδρία της Επιτροπής και τα μέλη της είναι εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Εφαρμογή της πολιτικής

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε ορισμένους τομείς, ιδίως όσον αφορά:

Η συντονιστική ομάδα έχει ήδη επιλέξει μια αρχική δέσμη πολιτικών παρεμβάσεων που θα εφαρμοστούν από διάφορες χώρες της ΕΕ, και βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής των επόμενων τομέων προτεραιότητας για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών. Οι δραστηριότητές της θα συνδεθούν επίσης με τις τρέχουσες εργασίες του ΠΟΥ και του ΟΟΣΑ.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη του τομέα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις μέσω της πλατφόρμας για την πολιτική υγείας της ΕΕ, και συγκεκριμένα μέσω του δικτύου για τις μη μεταδοτικές ασθένειες.

Πόροι:

Το έργο της συντονιστικής ομάδας θα υποστηρίζεται από διαδικτυακούς πόρους σχετικά με την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη και διαχείριση των μη μεταδοτικών ασθενειών, όπως οι εξής: