Závažná a chronická onemocnění

Řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

S cílem podporovat země při dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti veřejného zdraví zřídila Komise řídící skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (dále jen „řídící skupina“).

Řídící skupina poskytuje Komisi poradenství a odborné poznatky o přípravě a provádění činností v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a zvládání nepřenosných nemocí. Rovněž podporuje výměnu relevantních zkušeností, politik a postupů mezi členskými státy.

Činnost řídící skupiny

Činnost řídící skupiny usnadňuje implementaci osvědčených postupů založených na důkazech v členských zemích EU, aby se nejčerstvější poznatky mohly začít uplatňovat v praxi.

Řídící skupina radí Komisi při výběru osvědčených postupů a při optimalizaci využívání výsledků výzkumu umožňující jejich transfer a rozšíření na vnitrostátní i evropské úrovni. Implementace a transfer osvědčených postupů se finančně podporují prostředky z programu EU pro oblast zdraví nebo dalšími finančními nástroji EU.

V rámci tohoto procesu Komise předkládá řídící skupině vyzkoušené politiky a přístupy zvolené v souladu s prioritami členských států a prioritami EU a na základě dohodnutých kritérií. Členské země sami sdělí, které postupy by rády implementovaly nebo rozšířily. Komise zveřejňuje otevřené výzvy k předkládání osvědčených postupů v souladu s prioritami Řídicí skupiny pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí. Tyto výzvy jsou k dispozici na portálu osvědčených postupů. Komise poté vybere nejvhodnější způsoby, jak provádění těchto politik podpořit za využití všech dostupných nástrojů.

Komise může rovněž zřídit podskupiny, které se zabývají zkoumáním konkrétních problémů. Tyto skupiny působí po omezenou dobu a na základě dohodnutých mandátů. Zprávy podávají řídící skupině.

Rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje odborná skupina Komise Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí, poskytuje dodatečné informace o jeho úloze a oblastech činnosti. Řídícímu výboru předsedá zástupce Komise a jeho členy jsou zástupci členských států.

Uplatňování osvědčených postupů

Výživa a fyzická aktivita:

Vzácná onemocnění:

  • Orphacodes – kodifikace vzácných onemocnění

Duševní zdraví:

Boj proti rakovině:

  • Screening kolorektálního nádorového onemocnění v EU – provádění pokynů v rámci screeningových programů v Itálii, Rumunsku a na Slovensku (nástroj technické podpory)
    Související informace: Zdravotní a dlouhodobá péče (europa.eu)

Integrovaná péče:

Provádění politiky

Činnost proběhla v řadě oblastí, zejména v těchto:

Řídící skupina již vybrala první soubor politických opatření, která budou implementována v několika zemích EU. Výběr dalších prioritních oblastí k provádění osvědčených postupů probíhá. Její práce bude také navazovat na aktuální činnost Světové zdravotnické organizace a OECD.

Zúčastněné strany z této oblasti se mohou aktivně účastnit diskusí prostřednictvím Platformy EU pro politiku v oblasti zdraví, zejména v rámci Sítě pro oblast nepřenosných nemocí.

Zdroje

Činnost řídící skupiny doplní online zdroje k tématu podpory veřejného zdraví a prevence a léčby nepřenosných nemocí, například: