Závažná a chronická onemocnění

Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí

S cílem podporovat země při dosahování cílů udržitelného rozvoje v oblasti veřejného zdraví zřídila Komise Řídicí skupinu pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (dále jen „řídicí skupina“).

Řídicí skupina poskytuje Komisi poradenství a odborné poznatky ohledně přípravy a provádění činností v oblasti podpory zdraví, prevence nemocí a zvládání nepřenosných nemocí. Rovněž podporuje výměnu relevantních zkušeností, politik a postupů mezi členskými státy.

Činnost řídicí skupiny

Činnost řídicí skupiny usnadňuje implementaci osvědčených postupů založených na důkazech v členských zemích EU, aby se nejčerstvější poznatky mohly začít uplatňovat v praxi.

Řídicí skupina radí Komisi při výběru osvědčených postupů a při optimalizaci využívání výsledků výzkumu umožňující jejich transfer a šíření na vnitrostátní i evropské úrovni. Implementace a transfer osvědčených postupů se finančně podporují z programu EU pro oblast zdraví nebo z dalších finančních nástrojů EU.

V rámci tohoto procesu Komise předkládá řídicí skupině vyzkoušené politiky a přístupy zvolené v souladu s prioritami členských států a prioritami EU a na základě dohodnutých kritérií. Členské země sami sdělí, které postupy by rády implementovaly nebo rozšířily. Komise zveřejňuje otevřené výzvy k předkládání osvědčených postupů v souladu s prioritami řídicí skupiny. Výzvy jsou k dispozici na Portálu dobré praxe. Komise poté vybere nejvhodnější způsoby, jak provádění těchto politik podpořit za využití všech dostupných nástrojů.

Komise může rovněž zřídit podskupiny, které se zabývají zkoumáním konkrétních problémů. Tyto skupiny působí po omezenou dobu a na základě dohodnutých mandátů. Řídicí skupině předkládají zprávy o své činnosti.

Rozhodnutí Komise, kterým se zřizuje odborná skupina Komise s názvem „Řídicí skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí“, poskytuje dodatečné informace o její úloze a oblastech činnosti. Řídicí skupině předsedá zástupce Komise a jejími členy jsou zástupci členských států.

Provádění politiky

Skupina působí v řadě oblastí, zejména v těchto:

Řídicí skupina již vybrala první soubor politických opatření, která budou implementována v několika zemích EU. Výběr dalších prioritních oblastí k provádění osvědčených postupů probíhá. Aktivity skupiny také navazují na aktuální činnost Světové zdravotnické organizace a OECD.

Zúčastněné strany z této oblasti se mohou aktivně účastnit diskusí prostřednictvím Platformy EU pro politiku v oblasti zdraví, zejména v rámci Sítě pro oblast nepřenosných nemocí.

Zdroje

Činnost řídicí skupiny doplní online zdroje k tématu podpory veřejného zdraví a prevence a léčby nepřenosných nemocí, například: