Závažné a chronické ochorenia

Duševné zdravie

Duševné zdravie je ovplyvnené mnohými faktormi, akými sú napríklad genetické predispozície, sociálno-ekonomické zázemie, nepriaznivé skúsenosti z detstva, chronické zdravotné stavy alebo nadmerné požívanie alkoholu alebo drog.

Duševné zdravie a pohoda sú preto vzájomne prepojené oblasti, na ktoré sa zameriavajú politické opatrenia v rôznych odvetviach vrátane vzdelávania, zdravia, zamestnanosti, sociálneho začleňovania a úsilia v boji proti chudobe.

Tento vzťah je vzájomný – bez primeranej prevencie, podpory a liečby duševného zdravia sa zvyšuje riziko nižšieho vzdelania alebo nezamestnanosti.

Človek, ktorý je duševne zdravý, má schopnosť sebarealizácie, možnosť jednoducho nadväzovať vzťahy s inými ľuďmi, zúčastňovať sa na verejnom živote a byť produktívnym v práci. Duševne zdravý jednotlivec je tiež schopný prekonať bežné napäté situácie, smútok a životné neúspechy.

Už pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 bol stav duševného zdravia obyvateľstva v Európe znepokojujúci. V osobitnej kapitole správy Zdravie v skratke Európa 2018 sa zdôrazňuje, že problémy s duševným zdravím postihujú približne 84 miliónov ľudí v celej EÚ. Celkové náklady súvisiace s duševnými chorobami sa v 28 krajinách EÚ odhadujú na viac ako 4 % HDP, čo je viac ako 600 miliárd eur.

Duševné zdravie a COVID-19

Pandémia vyvolala strach, pocit izolácie, neistotu, stratu stability, príjmu a predovšetkým stratu blízkych osôb.

V správe Zdravie v skratke: Európa 2020 sa uvádza, že pandémia ochorenia COVID-19 a následná hospodárska kríza sa negatívne odzrkadlili na duševnom zdraví občanov, čo potvrdzuje vyššia miera stresu, úzkosti a depresie. Za najrizikovejšie skupiny sú považovaní mladí ľudia a ľudia s nižšími príjmami. Významnú časť negatívneho vplyvu pandémie na duševné zdravie predstavuje prerušenie zdravotnej starostlivosti o osoby, ktoré už duševnými poruchami trpia.

Výzvy v oblasti duševného zdravia, ktoré predstavuje pandémia ochorenia COVID-19, sú čoraz zložitejšie. Európska komisia preto musí nájsť odpovede na riešenie ich bezprostredných a dlhodobých následkov. GR SANTE zriadilo v rámci svojej platformy pre politiku v oblasti zdravia špecializovaný priestor pre zdravotnícke a sociálne organizácie s cieľom vymieňať si konkrétne postupy a poznatky v oblasti duševného zdravia súvisiace s ochorením COVID-19.

Táto virtuálna sieť, ktorú koordinuje organizácia Mental Health Europe, sa zameriava na potreby zraniteľných skupín, ako sú bezdomovci, ľudia s už existujúcimi ochoreniami a starší ľudia. Na platforme sa nachádza aj virtuálna knižnica.

Dňa 16. októbra 2020 sa uskutočnil prvý webinár, ktorý bol zameraný na potreby zdravotníckych pracovníkov a poslúžil na výmenu výsledkov počiatočného mapovania v oblasti duševného zdravia.

Opatrenia

Európska komisia sa dlhodobo venuje zlepšovaniu duševného zdravia obyvateľstva, čo potvrdzuje prehľad jej minulých činností.

Opatrenia Komisie v oblasti neprenosných chorôb a duševného zdravia vychádzajú z medzinárodných politických rámcov, najmä z cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 9 globálnych dobrovoľných cieľov stanovených Svetovou zdravotníckou organizáciou v oblasti neprenosných chorôb. Úsilie Komisie sa zameriava na podporu a doplnenie politických opatrení krajín EÚ.

V roku 2018 bola formálne zriadená riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb (SGPP – expertná skupina zložená zo zástupcov ministerstiev zdravotníctva krajín EÚ), ktorá má podporovať členské štáty pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti zdravia.

Komisia predkladá riadiacej skupine najlepšie postupy a prístupy vybrané podľa priorít členských štátov a EÚ. Krajiny EÚ uvedú, ktoré z týchto metód a prístupov chcú vykonávať, resp. vykonávať v širšom rozsahu.

Otvorené, ako aj cielené výzvy na predkladanie najlepších postupov sa uverejňujú na portáli s najlepšími postupmi. Portál taktiež poskytuje prehľad postupov zhromaždených a poskytovaných počas akcií spolufinancovaných v rámci programov v oblasti zdravia.

V roku 2018 začlenila riadiaca skupina pre podporu a prevenciu medzi svoje priority taktiež oblasť duševného zdravia. V máji 2019 bol krajinám EÚ predložený predbežný výber najlepších postupov. Tie jednotlivé krajiny zoradili podľa relevantnosti na základe svojich vnútroštátnych priorít.

Prostredníctvom ročného pracovného plánu programu v oblasti zdravia na rok 2020 bola poskytnutá finančná podpora na spolufinancovanie vykonávania troch postupov, ktoré získali najvyššie hodnotenie:

  • reforma systému v oblasti duševného zdravia zameraná na posilnenie komunitných služieb pre klientov, ktorá bola vypracovaná v Belgicku,
  • viacúrovňový národný program prevencie samovrážd vypracovaný v Rakúsku,
  • viacfázový intervenčný program na boj s depresiami vypracovaný v rámci európskej spolupráce.

V roku 2021 sa zavádza návrh jednotnej akcie (ImpleMENTAL), v rámci ktorej sa bude vykonávať reforma systému v oblasti duševného zdravia a prevencie samovrážd. Viacfázový intervenčný program na boj s depresiami sa bude vykonávať v rámci projektu EEAD – Best.

Cieľom úsilia EÚ v oblasti duševného zdravia je podpora vykonateľných opatrení v praxi tam, kde je to pre krajiny EÚ najdôležitejšie.

Súvisiace informácie