Mard ewlieni u kroniku

Saħħa mentali

Is-saħħa mentali hija influwenzata minn ħafna fatturi, inklużi l-predispożizzjoni ġenetika, l-isfond soċjoekonomiku, l-esperjenzi avversi fit-tfulija, il-kundizzjonijiet mediċi kroniċi jew l-abbuż tal-alkoħol jew tad-drogi.

Għalhekk, is-saħħa u l-benessri mentali huma kwistjonijiet interkonnessi li huma affettwati minn politiki u azzjonijiet f’firxa ta’ setturi, inklużi l-edukazzjoni, is-saħħa, l-impjiegi, l-inklużjoni soċjali u l-isforzi biex jiġi indirizzat il-faqar.

Din ir-relazzjoni hija reċiproka: mingħajr prevenzjoni, appoġġ u trattament adegwati tas-saħħa mentali, ir-riskji ta’ edukazzjoni aktar fqira jew qgħad jiżdiedu.

Li tkun b'saħħtek mentalment ifisser li tkun kapaċi tissodisfa l-potenzjal tiegħek, tkun komdu meta tifforma r-relazzjonijiet ma’ persuni oħrajn, tikkontribwixxi għall-ħajja fil-komunità u tkun produttiv fuq il-post tax-xogħol. Individwu b’saħħtu mentalment jista’ wkoll jegħleb it-tensjonijiet noramli, il-mumenti ta’ diqa u dawk diffiċli fil-ħajja ta’ kuljum.

Qabel il-pandemija tal-COVID-19, l-istat tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni fl-Ewropa diġà kien kawża ta’ tħassib. Kapitlu ddedikat fir-rapport Health at a Glance Europe 2018 enfasizza li l-problemi tas-saħħa mentali jaffettwaw madwar 84 miljun persuna fl-UE kollha. L-ispejjeż totali tal-mard mentali huma stmati għal aktar minn 4% tal-PDG (aktar minn €600 biljun) fit-28 pajjiż kollha tal-UE.

Is-saħħa mentali u l-COVID-19

Il-pandemija aggravat is-sitwazzjoni billi kkawżat il-biża’, ħolqot l-iżolament, l-insigurtà, it-telf tal-istabbiltà, tal-introjtu u tal-maħbubin tagħna.

Ir-rapport Health at a Glance Europe 2020 innota li l-pandemija tal-COVID-19 u l-kriżi ekonomika sussegwenti kkawżaw piż dejjem akbar fuq il-benessri mentali taċ-ċittadini, b'evidenza ta’ rati ogħla ta’ stress, ansjetà u dipressjoni. Iż-żgħażagħ u l-persuni fi gruppi bi dħul baxx jitqiesu f’riskju akbar. It-tfixkil fil-kura tas-saħħa għal dawk b’kundizzjonijiet mentali diġà eżistenti jikkostitwixxi parti sinifikanti tal-impatt negattiv li l-pandemija kellha fuq is-saħħa mentali.

L-isfida tas-saħħa mentali ppreżentata mill-pandemija tal-COVID-19 qed issir dejjem aktar kumplessa. Id-DĠ SANTE waqqaf spazju ta’ network iddedikat fuq il-Pjattaforma tal-Politika tas-Saħħa għal organizzazzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati tas-saħħa u dawk soċjali biex jiskambjaw prattiki speċifiċi dwar is-saħħa mentali u għarfien relatat mal-COVID-19.

Ikkoordinat minn Mental Health Europe, dan in-network virtwali jinkludi enfasi fuq il-ħtiġijiet ta’ gruppi vulnerabbli bħal dawk mingħajr dar, persuni b’kundizzjonijiet diġà eżistenti, u persuni anzjani. L-ispazju tal-web għandu wkoll librerija virtwali.

Fis-16 ta’ Ottubru 2020 sar l-ewwel webinar biex jiġu kondiviżi r-riżultati ta’ eżerċizzju inizjali ta’ mmappjar, b’enfasi fuq il-ħtiġijiet tas-saħħa mentali tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa.

Azzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea ilha ddedikata għat-titjib tas-saħħa mentali tal-popolazzjoni, kif hu possibbli li wieħed jifhem permezz ta’ ħarsa ġenerali lejn l-attivitajiet tal-passat.

Il-ħidma tal-Kummissjoni dwar il-mard li ma jitteħidx u s-saħħa mentali tibni fuq oqfsa ta’ politika internazzjonali, b’mod partikolari l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-NU u d-9 miri volontarji globali stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-Mard li ma Jitteħidx. L-isforzi tal-Kummissjoni jiffukaw fuq l-appoġġ u l-ikkomplementar tal-politiki tal-pajjiżi tal-UE.

Il-Grupp ta’ Tmexxija dwar il-Promozzjoni tas-Saħħa, il-Prevenzjoni tal-Mard u l-Ġestjoni tal-Mard li ma Jitteħidx (SGPP - grupp ta’ esperti b’rappreżentanti mill-ministeri tas-saħħa tal-pajjiżi tal-UE) ġie stabbilit formalment fl-2018 biex jappoġġja lill-Istati Membri biex jilħqu l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

Il-Kummissjoni tippreżenta lill-Grupp ta’ Tmexxija bl-aħjar prattiki u approċċi magħżula skont il-prijoritajiet nazzjonali u tal-UE. Il-pajjiżi tal-UE mbagħad jindikaw liema minn dawk huma interessati li jimplimentaw jew li jżidu l-impenn tagħhom.

Sejħiet miftuħa, kif ukoll immirati għall-aħjar prattiki huma ppubblikati fil-Portal tal-Aħjar Prattiki. Jipprovdi wkoll ħarsa ġenerali lejn il-prattiki miġbura u trażmessi f’azzjonijiet kofinanzjati taħt il-Programmi tas-Saħħa.

Fl-2018, l-SGPP ta prijorità lis-saħħa mentali bħala l-qasam għall-implimentazzjoni tal-aħjar prattika. F’Mejju 2019, ġiet ippreżentata preselezzjoni tal-aħjar prattiki lill-pajjiżi tal-UE li mbagħad ikklassifikawhom skont ir-rilevanza għall-prijoritajiet nazzjonali tagħhom.

Appoġġ finanzjarju sar disponibbli permezz tal-Pjan ta’ Ħidma Annwali tal-2020 tal-Programm tas-Saħħa biex jikkofinanzja l-implimentazzjoni ta’ tliet prattiki li rċevew l-ogħla klassifikazzjoni:

  • riforma tas-sistema tas-saħħa mentali li tiffoka fuq it-tisħiħ tas-servizzi bbażati fil-komunità, kif żviluppat fil-Belġju
  • programm nazzjonali f’diversi livelli ta’ prevenzjoni tas-suwiċidji żviluppat fl-Awstrija
  • programm ta’ intervent pass pass biex tiġi indirizzata d-dipressjoni, żviluppat permezz ta’ kollaborazzjoni Ewropea

Proposta għal Azzjoni Konġunta (ImpleMENTAL) biex jiġu introdotti r-riforma tas-sistema tas-saħħa mentali u l-eżempji ta’ prevenzjoni tas-suwiċidji qed tiġi introdotta fl-2021. Il-programm ta’ intervent pass pass biex tiġi indirizzata d-dipressjoni se jiġi implimentat permezz tal-proġett EAAD Best.

L-isforzi tal-UE fil-qasam tas-saħħa mentali għandhom l-għan li jappoġġjaw azzjoni reali fuq il-post fejn hija l-aktar importanti għall-pajjiżi tal-UE.

Informazzjoni relatata